Theo tôi nên đầu tư ban đầu cho tốt bằng cách học phân tích một sản phẩm phần mềm chuyên nghiệp. Để có khả năng phát trển thành một PM thì fải biết cách phân tích thiết kế một phần mềm thật tốt. Đây...