cảm ơn bác xwaystyle nhé, mình đang cần code từ điển bảng băm