Bạn có thể cho mình xin tài liệu về automake và autoconf được ko