Hi bạn. Cho mình hỏi làm sao sử dụng code này vậy ?