mn xem giúp m cần Free như nào thì đúng ạ:

free(Arr);

==> Memory leak, allocate 2 lần bằng malloc() thì cũng cần free 2 lần.

code:

int main()