Mình gặp khó khắn trong việc làm bài tập C này mong được anh em giúp đỡ. Ngại quá :o) khi nhờ vả thế này, cảm ơn các bạn và anh chị đã giúp đỡ.
55323

55324

55325