Mình đang làm đồ án về API Hooking, bài viết của Benina rất bổ ích, mặc dù quá "sơ sài" (mà sơ sài này là hoàn toàn đúng - không phải là vì lượng tri thức được truyền tải, mà trước khi muốn hấp thụ...