Em muốn viết một chương trình bằng Winform C# để:
- Lấy thông tin tất cả user đã login vào domain
- Nếu có thể lấy thông tin tất cả các thiết bị như: tên màn hình, loại màn hình, serial number màn...