Em cần tạo menu bán nước và nhập sô lượng các loại nước và số lượng phải thay đổi được, em mới học nên chưa hiểu cách làm phần này ạ(D:)>