e đang làm cái đồ án có đề bài như vầy:
Một quầy trả tiền có N loại tiền với các mệnh giá (giá trị tiền ghi trên tờ tiền ) là A[1], A[2], ….A[N] ( Các A[i] là nguyên dương và khác nhau từng đôi)....