Search:

Type: Các bài viết; User: HuynhTien0202; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.01 giây.

 1. Tạo bảng Ảo cập nhật ngày sản xuất và tổng số lượng

  Mình có dữ liệu 2 bảng như sau
  Báng 1

  Masp TenSp Sluong Ngaysx
  A001 SanphamA 5 181001
  A001 SanphamA 4 181002
  A001 SanphamA 11 181003

  Bàng 2
  sodhang Masp TenSp Sluong
 2. Database Cách viết Store Procedure với điếm số tăng dần mỗi khi nhập thêm

  Chào các Anh
  Em muốn tạo bảng Table sau ,Maso,Tensanpham,bangcapnhat,soluong
  Maso Tensanpham bangcapnhat soluong
  001 ABC A 1
  001 ...
 3. MS SQL Lỗi Tạo ngày từ trường có dạng chuỗi Trường lotno 180803 - Trường Date tự cập nhật thành 03/08/18

  Chào các Anh
  Mình muốn tạo bảng khi nhập liệu vào cột lotno 180803 thì trường date tự động chuyển thành ngày 03/08/18
  64014
 4. MS SQL với C/C++ Mình đang dùng SQL

  Mình đang dùng SQL
 5. MS SQL với C/C++ Tạo ngày từ trường có dạng chuỗi Trường lotno 180803 - Trường Date tự cập nhật thành 03/08/18

  Chào các Anh
  Mình muốn tạo bảng khi nhập liệu vào cột lotno 180803 thì trường date tự động chuyển thành ngày 03/08/18
  .63930
  Cám ơn các Anh hướng dẫn.