tình hình là e đang bị lỗi chỗ mã hóa password md5 chưa biết cách khắc phục xin moi nguoi giúp đỡ ak !

using DuAnQuanlyKho.Areas.Admin.Models.BusinessModel;
using System;
using...