cho em hỏi CHITIETMD và BAOCAOMD nghĩa là gì thế ạ60564