Mình không hiểu cho lắm vì bài viết bạn đang đề cập tới vấn đề gì

_____________________________________________________
khai trương cửa hàng cần những gì?