nhưng nó còn bắt chọn y/n mà bác. Có cách nào làm cho nó không hỏi mà tự động Del luôn ko ?