sao bạn không đưa các thông tin bạn cần lên là làm gì, chứ bạn đăng như này thì cũng không ai hỗ trợ được cho bạn đâu.