Cộng đồng C Việt thông báo

Hãy thêm điều kiện ràng buộc cho việc tìm kiếm của bạn. Việc tìm kiếm mà trả về phần lớn hoặc tất cả dữ liệu trong database là điều không tốt.