Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 14 kết quả

Đề tài: Tính khoảng cách giữa 2 ngày trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  15

  Mặc định Tính khoảng cách giữa 2 ngày trong lập trình C

  Mình nhập vào 2 ngày( gồm cả tháng và năm) sau đó tính khoảng cách giữa 2 ngày đó có bao nhiêu ngày.

  Mọi người giúp em thuật toán làm bài này với.thanks alot.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Mình nhập vào 2 ngày( gồm cả tháng và năm) sau đó tính khoảng cách giữa 2 ngày đó có bao nhiêu ngày.

  Mọi người giúp em thuật toán làm bài này với.thanks alot.
  Trả lời cùng với trích dẫn
  Mình không rõ có thuật toán nào đặc biệt để tính không, nhưng cách của mình là cứ tính bình thường thôi, lần lượt:

  - Khoảng cách năm này đến năm kia (tính cả năm nhuận),
  - Khoảng cách tháng này đến tháng kia (kết quả sẽ là âm hoặc dương, trong cái năm mà nhập sau ý),
  - Tính ngày này trên ngày kia (ngày trong cái tháng của thời gian nhập sau)

  Bạn cứ code thử xem sao, nêu không ổn đưa code lên để mọi người trao đổi.

  Have fun!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  /root
  Bài viết
  318

  Tính số ngày từ 1/1/1900 đến ngày thứ nhất.
  Tính số ngày từ 1/1/1900 đến ngày thứ hai .
  Trừ cho nhau sẽ ra được khoảng cách 2 ngày .
  What you see is never what you get...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  15

  ok để em làm thử rùi post lên nhờ mọi người chỉ giáo nhé.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Code sơ sơ thôi, mình chưa test thử nhiều TH đành nhờ mọi người test dùm vậy, Hàm TestDate cũng chưa viết cậu tự xem qua rồi bổ sung.
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <cstdio>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. void EnterDate(int &date, int &month, int &year);
  6. int TestDate();
  7. int LeapYear(int year);
  8.  
  9. int main()
  10. {
  11.     int date1, month1, year1;
  12.     cout<<"  - Enter date (dd/mm/yyyy) from: ";
  13.     EnterDate(date1,month1,year1);
  14.     int date2, month2, year2;
  15.     cout<<"  - Enter date (dd/mm/yyyy) to: ";
  16.     EnterDate(date2,month2,year2);
  17.     int dateOfYear=0,dateOfMonth=0, date=0;
  18.  
  19.     /* Tinh khoang cach so ngay giua 2 nam */
  20.     for (int i=year1;i<year2;i++)
  21.         if( LeapYear(i)) dateOfYear+=366;  //////
  22.         else dateOfYear+=365;
  23.  
  24.     /* Tinh khoang cach so ngay giua 2 thang */
  25.     int a[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  26.     if ( LeapYear(year2)) a[1]=29;           /////
  27.     if (month1>month2)
  28.     {
  29.         for (int i=month2;i<month1;i++)
  30.             dateOfMonth-=a[i-1];
  31.     }
  32.     else
  33.     {
  34.         for (int i=month1;i<month2;i++)
  35.             dateOfMonth+=a[i-1];
  36.     }
  37.  
  38.     /* Tinh khoang cach giua 2 ngay */
  39.     date=date2-date1+1;       //Ket qua tinh ca ngay cuoi cung
  40.  
  41.     cout<< "Result:   " << dateOfYear + dateOfMonth + date;
  42.     cout<<" date.";
  43.     return 0;
  44. }
  45.  
  46. void EnterDate(int &date, int &month, int &year)
  47. {
  48.     //cin>>date>>"/">>month>>"/">>year;
  49.     scanf("%d/%d/%d",&date,&month,&year);
  50. }
  51.  
  52. int LeapYear(int year)
  53. {
  54.     if (year % 400==0) return 1;
  55.     else if (year % 100!=0 && year % 4==0) return 1;
  56.     return 0;
  57. }

  *Edit: nên dùng struct thì hay hơn là nhập 3 biến như mình.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 01-10-2008 lúc 11:11 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Mặc định Tính khoảng cách giữa 2 ngày trong lập trình C

  Bổ xung TestDate

  C++ Code:
  1. int TestDate(int date, int month, int year)
  2. {
  3.     int a[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  4.     if (LeapYear(year)) a[1]=29;
  5.     if (month < 1 || month >12) return 0;
  6.     if (date < 1 || date > a[month-1]) return 0;
  7.     return 1;
  8. }
  9.  
  10. void EnterDate(int &date, int &month, int &year)
  11. {
  12.     //cin>>date>>"/">>month>>"/">>year;
  13.     scanf("%d/%d/%d",&date,&month,&year);
  14.     if (!TestDate(date,month,year))
  15.     {
  16.         cout<<"  - Error, enter agian: ";
  17.         scanf("%d/%d/%d",&date,&month,&year);
  18.     }
  19. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  1

  Tớ cũng đóng góp bài mới làm (theo kiểu hướng đối tượng)
  C++ Code:
  1. //Xay dung lop Date
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<math.h>
  5. #include<conio.h>
  6. class Date
  7.     {   int d,m,y;
  8.         public:
  9.             int songay(int y);
  10.             int isdate();
  11.             int TTngay();
  12.             void nhap();
  13.             void hienthi()
  14.                 {   cout<<d<<"/"<<m<<"/"<<y;
  15.                 }
  16.             double kc(Date d2);
  17.     };
  18. //kiem tra xem ngay co hop le k
  19. int Date::isdate()
  20.     {   int a[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  21.                 if (y%4==0&&y%100!=0||y%400==0) a[1]=29;
  22.                 if (m < 1 || m >12) return 0;
  23.                 if (d < 1 || d > a[m-1]) return 0;
  24.                 return 1;
  25.     }
  26. void Date::nhap()
  27.     {   cout<<"\n      dd mm yyyy: ";
  28.         tt:;
  29.         cin>>d>>m>>y;
  30.         if(!(isdate())) {cout<<"\Ban nhap sai! moi nhap lai"; goto tt;}
  31.     }
  32. //Tinh so thu tu cua ngay trong nam
  33. int Date::TTngay()
  34.     {   int ngaynam[2][12]={{31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},{31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}};
  35.         int i;
  36.         int s=d;
  37.         if(y%4==0&&y%100!=0||y%400==0) i=0;
  38.             else i=1;
  39.         for(int j=0;j<m-1;j++)  s+=ngaynam[i][j];
  40.         return s;
  41.     }
  42. //Tinh so ngay cua nam, neu nhuan la 365 khong nhuan la 366
  43. int Date::songay(int y)
  44.     {   if(y%4==0&&y%100!=0||y%400==0) return 365;
  45.         return 366;
  46.     }
  47. //Tinh khoang cach 2 ngay
  48. double Date::kc(Date N)
  49.     {   int d1=TTngay();
  50.         int d2=N.TTngay();
  51.         if(y==N.y) return(abs(d1-d2));
  52.         int s=0;
  53.         if(y<N.y)
  54.             {   d1=songay(y)-d1;
  55.                 for(int i=y+1;i<N.y;i++) s+=songay(i);
  56.                 return(s+d1+d2);
  57.             }
  58.         else
  59.             {   d2=songay(N.y)-d2;
  60.                 for(int i=N.y+1;i<y;i++) s+=songay(i);
  61.                 return(s+d1+d2);
  62.             }
  63.     }
  64. void main()
  65.     {   clrscr();
  66.         Date D1,D2,D3;
  67.         cout<<"\n Nhap ngay thu nhat: ";    D1.nhap();
  68.         cout<<"\n Nhap ngay thu hai:  ";    D2.nhap();
  69.         cout<<"\n Khoang cach giua hai ngay: "<<D1.kc(D2);
  70.         getch();
  71.     }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi dont_lucky1988 : 02-10-2008 lúc 09:08 PM.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  17

  Mình cũng góp thêm một bài vik dưới dạng struct ^_^
  C++ Code:
  1. //Khaibao.h
  2. #include    "iostream"
  3. using namespace std;
  4. typedef struct DATE
  5. {
  6.     int d;
  7.     int m;
  8.     int y;
  9. };
  10. void NhapDate(DATE &D);
  11. bool KiemTraDate(DATE D);
  12. void XuatDate(DATE D);
  13. DATE KhoangCachDate(DATE D1,DATE D2);
  14.  
  15. //Caidat.cpp
  16. void NhapDate(DATE &D)
  17. {
  18.     do
  19.     {           //Nhap vo ngay thang nam
  20.         cout<<"\nNhap vao ngay thang nam:\n";
  21.         cout<<"Nhap ngay: ";
  22.         cin>>D.d;
  23.         cout<<"Nhap thang: ";
  24.         cin>>D.m;
  25.         cout<<"Nhap nam: ";
  26.         cin>>D.y;
  27.                           //kiem tra xem co thoa dieu kien ko
  28.         if(KiemTraDate(D)==false)
  29.             cout<<"\nBan da nhap sai, moi ban nhap lai: ";
  30.         else
  31.             break;
  32.     }while(true);
  33. //Ham kiem tra ngay thang nam co thoa mang ko
  34. bool KiemTraDate(DATE D)
  35. {
  36.     //kiem tra ngay thang nam >0
  37.     if(D.m>0 && D.y>0 && D.d>0)
  38.     {  //Neu thang 2
  39.         if(D.m==2)
  40.         {   //kiem tra nam nhuan hay ko, neu la nam nhuan thi chia het cho 400 hoac chia het cho 4 va chia het cho 100
  41.             if((D.y/400==0) || (D.y%4==0 && D.y%100==0))
  42.             {
  43.                 if(D.d<=29)
  44.                     return true;
  45.                 else
  46.                     return false;
  47.             }
  48.             else
  49.             {
  50.                 if(D.d<29)
  51.                     return true;
  52.                 else
  53.                     return false;
  54.             }  
  55.         }
  56.         //thang 1,3,5,7,9,11 ko dc lon hon 31 ngay
  57.         if(D.m==1 || D.m==3 || D.m==5 || D.m==7 || D.m==9 || D.m==11)
  58.         {
  59.             if(D.d>31)
  60.                 return false;
  61.             else
  62.                 return true;
  63.         }  
  64.     //thang 4,6,8,10,12 ko dc lon hon 30 ngay
  65.         if(D.m==4 || D.m==6 || D.m==8 || D.m==10 || D.m==12)
  66.         {
  67.             if(D.d>30)
  68.                 return false;
  69.             else
  70.                 return true;
  71.         }  
  72.    
  73.     }
  74.     else
  75.         return false;
  76. }
  77. void XuatDate(DATE D)
  78. {
  79.     cout<<"\nThoi gian: Ngay "<<D.d<<" thang "<<D.m<<" nam "<<D.y;
  80. }
  81. DATE KhoangCachDate(DATE D1,DATE D2)
  82. {
  83.     int d1,m1,y1;
  84.     DATE temp;
  85.     d1=D1.d-D2.d;
  86.     if(d1>0)
  87.         temp.d=d1;
  88.     else
  89.         temp.d=d1*(-1);
  90.     m1=D1.m-D2.m;
  91.     if(m1>0)
  92.         temp.m=m1;
  93.     else
  94.         temp.m=m1*(-1);
  95.     y1=D1.y-D2.y;
  96.     if(y1>0)
  97.         temp.y=y1;
  98.     else
  99.         temp.y=y1*(-1);
  100.     return temp;
  101. }
  102.  
  103. //main.cpp
  104. void main()
  105. {  
  106.              DATE D1,D2,D;
  107.     NhapDate(D1);
  108.     XuatDate(D1);
  109.     NhapDate(D2);
  110.     XuatDate(D2);
  111.              cout<<"\nKhoang cach giua 2 ngay: ";
  112.     D=KhoangCachDate(D1,D2);
  113.     XuatDate(D);
  114. }
  Mọi người góp ý dùm mình nha ^^

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Nếu ngày được chứa bằng 3 con số ngay, thang, nam thì
  thuật toán thường dùng cho C để tính ngay2 - ngay1 là:

  1. viết hàm SoNgayTrongThang(thang,nam) để tính xem tháng đó có bao nhiêu ngày

  2. Tính xem ngay1 là ngày thứ mấy trong năm (soNgay1), ngay2 là ngày thứ mấy trong năm (soNgay2).

  3. Tính số ngày kể từ nam1 đến nam2 (soNgayN1N2)

  4. khoảng cách = soNgay2 - soNgay1 + soNgayN1N2

  PHP Code:

  int SoNgayTrongThang
  (int thangint nam)
  {
     switch (
  thang)
     {
        case 
  2:
           return ((
  nam%!= || nam%100 == && nam%400 != 0)? 1)? 29 28;
        case 
  4: case 6: case 9: case 11:
           return 
  30;
        case 
  1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12:
           return 
  31;
        default:
           return 
  0;
     }
     return -
  1;
  }

  /* code trong main */
  int ng1 10th1 5nm1 1999;
  int ng2 1th2 3nm2 2009;
  int i;

  soNgay1 ng1/* bắt đầu từ ngày và cộng số ngày của các tháng trước đó */
  for (i=1th1i++) soNgay1 += SoNgayTrongThang(inm1);

  soNgay2 ng2/* bắt đầu từ ngày và cộng số ngày của các tháng trước đó */
  for (i=1th2i++) soNgay2 += SoNgayTrongThang(inm2);

  int soNgayN1N2 0;
  int *n1 = &nm1;
  int *n2 = &nm2;
  if (
  nm1 nm2/* mẹo nhỏ này dùng khi cần đếm từ số nhỏ đến số lớn */
  {  n1 n2n2 = &nm1;  }
  for (
  i=*n1< *n2i++) soNgayN1N2 += 365 SoNgayTrongThang(2,i) - 28;
  if (
  nm1 nm2soNgayN1N2 -= -1;
  int khoangCach soNgay2 soNgay1 soNgayN1N2

  Đây chỉ là thuật toán căn bản, nếu muốn dùng struct hay class thì cứ việc chỉnh sửa

  Chết, quên không để ý bài này cũ quá rồi bị moi lên - xin lỗi.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi VoTichSu : 26-11-2010 lúc 10:51 AM.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  07 2015
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dont_lucky1988 Xem bài viết
  Tớ cũng đóng góp bài mới làm (theo kiểu hướng đối tượng)
  C++ Code:
  1. //Xay dung lop Date
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<math.h>
  5. #include<conio.h>
  6. class Date
  7.     {   int d,m,y;
  8.         public:
  9.             int songay(int y);
  10.             int isdate();
  11.             int TTngay();
  12.             void nhap();
  13.             void hienthi()
  14.                 {   cout<<d<<"/"<<m<<"/"<<y;
  15.                 }
  16.             double kc(Date d2);
  17.     };
  18. //kiem tra xem ngay co hop le k
  19. int Date::isdate()
  20.     {   int a[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  21.                 if (y%4==0&&y%100!=0||y%400==0) a[1]=29;
  22.                 if (m < 1 || m >12) return 0;
  23.                 if (d < 1 || d > a[m-1]) return 0;
  24.                 return 1;
  25.     }
  26. void Date::nhap()
  27.     {   cout<<"\n      dd mm yyyy: ";
  28.         tt:;
  29.         cin>>d>>m>>y;
  30.         if(!(isdate())) {cout<<"\Ban nhap sai! moi nhap lai"; goto tt;}
  31.     }
  32. //Tinh so thu tu cua ngay trong nam
  33. int Date::TTngay()
  34.     {   int ngaynam[2][12]={{31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31},{31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}};
  35.         int i;
  36.         int s=d;
  37.         if(y%4==0&&y%100!=0||y%400==0) i=0;
  38.             else i=1;
  39.         for(int j=0;j<m-1;j++)  s+=ngaynam[i][j];
  40.         return s;
  41.     }
  42. //Tinh so ngay cua nam, neu nhuan la 365 khong nhuan la 366
  43. int Date::songay(int y)
  44.     {   if(y%4==0&&y%100!=0||y%400==0) return 365;
  45.         return 366;
  46.     }
  47. //Tinh khoang cach 2 ngay
  48. double Date::kc(Date N)
  49.     {   int d1=TTngay();
  50.         int d2=N.TTngay();
  51.         if(y==N.y) return(abs(d1-d2));
  52.         int s=0;
  53.         if(y<N.y)
  54.             {   d1=songay(y)-d1;
  55.                 for(int i=y+1;i<N.y;i++) s+=songay(i);
  56.                 return(s+d1+d2);
  57.             }
  58.         else
  59.             {   d2=songay(N.y)-d2;
  60.                 for(int i=N.y+1;i<y;i++) s+=songay(i);
  61.                 return(s+d1+d2);
  62.             }
  63.     }
  64. void main()
  65.     {   clrscr();
  66.         Date D1,D2,D3;
  67.         cout<<"\n Nhap ngay thu nhat: ";    D1.nhap();
  68.         cout<<"\n Nhap ngay thu hai:  ";    D2.nhap();
  69.         cout<<"\n Khoang cach giua hai ngay: "<<D1.kc(D2);
  70.         getch();
  71.     }
  năm nhuận là 366 ngày bạn ơi

Các đề tài tương tự

 1. bài toán tìm các ước số của k trong khoảng [a,b]
  Gửi bởi bethaophuong2004 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 23-05-2016, 10:17 PM
 2. Điện Tử Thái Thắng chuyên cung cấp ống nhòm đo khoảng cách, máy đo khoảng cách
  Gửi bởi thaithangtelecom trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-07-2013, 09:04 PM
 3. ADO.NET Tạo report trong khoảng thời gian tự chọn trong c# 2010
  Gửi bởi vanthaophamit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 26-06-2012, 03:55 PM
 4. Bài tập C++ Cách tạo ra số ngẫu nhiên trong 1 khoảng nào đó trong Turbo C?
  Gửi bởi anhducvt08 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 13-05-2011, 12:07 AM
 5. em muốn tìm các ước của số k trong khoảng a,b
  Gửi bởi bethaophuong2004 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-03-2009, 03:59 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn