Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Anh em sử dum code nay

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  5

  Mặc định Anh em sử dum code nay

  vẽ đoạn đoạn thẳng
  Code:
  /*thuat toan midden Point*/
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  #include <graphics.h>
  #include <stdlib.h>
  //#define TRUE 1
  //#define FALSE 0
  
  typedef struct {
  	int x,y;
  } point;
  //typedef unsigned char BOOL;
  
  int MDline(point A,point B, point *KQPT)
  {
  
   int  x,y,dx,dy,count,i,p;
   point tPT;
   BOOL f1= FALSE, f2= FALSE;
  
   /*truong hop song song truc toa do*/
   if(A.x==B.x)//song song 0Y
    	{
  	   if(A.y>B.y)
  	    {
  	      tPT=A;
         A=B;
  	      B=tPT;
  	    }
  	   for(count=0,y=A.y;y<=B.y;y++)
  	     {
  
  	      KQPT[count].x=A.x;
  	      KQPT[count++].y=y;
  	    } return count ;
  	  }
   if(A.y==B.y)// song song 0X
    {
      if(A.x>B.x)
  	    {
  	      tPT=A;
        A=B;
        B=tPT;
  	    }
  	   for(count=0,x=A.x;x<=B.x;x++)
  	     {
          KQPT[count].x=A.x;
  	        KQPT[count++].y=x;
  	     } return count ;
  	  }
   if(A.x>B.x)
    	{
  	   tPT=A ;
      A=B;
      B=tPT;
  	  }
  /*he so goc<0*/
   if(A.y>B.y)
    	{
  	   f1=TRUE;
  	   tPT=B;
     	B.x=2*B.x-A.x;
      B.x=A.y;
     	A=tPT;
  	}
  /*he so goc >1*/
    if((B.y-A.y)>(B.x-A.x))
  	   {
  	    f2=TRUE;
  	    x=A.x;
       A.x=A.y;
       A.y=x;
      	x=B.x;
       B.x=B.y;
       B.y=x;
  	  }
  /*tinh toan*/
  	 x=A.x;
  	 y=A.y;
  	 dx=B.x-A.x;
  	 dy=B.y-A.y;
  	 p=dy-dx/2;
   for(count=0;x<=B.x;x++)
    	{
  		 KQPT[count].x=x;
  	     KQPT[count++].y=y;
  	     if(p<=0)
  	      {
  	        	p+=dy;
  	      }
  	     else
        {
  		      y++;
  		      p+=dy-dx;
  	      }
  	  }
  /*kiem tra tinh hop le*/
   if(f2)
   for( i=0;i<count;i++)
  	 {
  	  x=KQPT[i].x;
  	  KQPT[i].x=KQPT[i].y;
  	  KQPT[i].y=x;
  	 }
   if(f1)
   for(i=0;i<count;i++)
  	 {
  	  KQPT[i].x=2*tPT.x-KQPT[i].x;
  	 }
   	return count;
  } 
  int main()
  {
  	int  i,count;point A,B;
  	point KQPT[640];
  
  	/* request auto detection */
  	int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
  
  	/*Nhap du lieu*/
  //	clrscr();
  	printf("Nhap toa do diem thu nhat:\n");
  	printf("\nxA="); scanf("%d",&A.x);
  	printf("\nyA="); scanf("%d",&A.y);
  	printf("Nhap toa do diem thu hai:\n");
  	printf("\nxB="); scanf("%d",&B.x);
  	printf("\nyB="); scanf("%d",&B.y);
  
  	/*Khoi dong che do do hoa*/
  	initgraph(&gdriver, &gmode, "D:\\TC\\BGI");
  	errorcode = graphresult();
  	if (errorcode != grOk) /* an error occurred */
  	{
  		printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
  		printf("Press any key to halt:");
  		getch(); 
  	exit(1);       /* return with error code */
  	}
  
  	/*Thuc hien ve*/
  	count= MDline(A,B, KQPT);
  	for(i= 0; i< count; i++)
  		putpixel(KQPT[i].x, KQPT[i].y,RED);
  	/*Ket thuc*/
  	getch();
  	closegraph();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  code bạn chạy tốt mà. bạn chạy trong console của win đôi khi hay gặp vấn đề. để dễ kiểm tra bạn nên nhập số lớn vào một tí, chẳng hạn như 10, 50, 100, ... Phía dưới là code mà mình sửa lại một tí, cũng ko nhiều lắm.

  C Code:
  1. /*thuat toan midden Point*/
  2. #include<conio.h>
  3. #include<stdio.h>
  4. #include<math.h>
  5. #include <graphics.h>
  6. #include <stdlib.h>
  7.  
  8. #define TRUE  1
  9. #define FALSE 0
  10. #define BOOL int
  11.  
  12. typedef struct {
  13.     int x,y;
  14. } point;
  15. //typedef unsigned char BOOL;
  16.  
  17. int MDline(point A,point B, point *KQPT)
  18. {
  19.  
  20.  int   x,y,dx,dy,count,i,p;
  21.  point tPT;
  22.  BOOL  f1= FALSE, f2= FALSE;
  23.  
  24.  /*truong hop song song truc toa do*/
  25.  if(A.x==B.x)//song song 0Y
  26.         {
  27.           if(A.y>B.y)
  28.             {
  29.                 tPT=A;
  30.              A=B;
  31.                 B=tPT;
  32.             }
  33.           for(count=0,y=A.y;y<=B.y;y++)
  34.              {
  35.  
  36.                 KQPT[count].x=A.x;
  37.                 KQPT[count++].y=y;
  38.             }  return count ;
  39.        }
  40.   if(A.y==B.y)// song song 0X
  41.     {
  42.        if(A.x>B.x)
  43.             {
  44.                tPT=A;
  45.             A=B;
  46.             B=tPT;
  47.             }
  48.           for(count=0,x=A.x;x<=B.x;x++)
  49.               {
  50.                KQPT[count].x=A.x;
  51.                    KQPT[count++].y=x;
  52.               }  return count ;
  53.        }
  54.   if(A.x>B.x)
  55.         {
  56.           tPT=A ;
  57.        A=B;
  58.        B=tPT;
  59.        }
  60. /*he so goc<0*/
  61.   if(A.y>B.y)
  62.     {
  63.           f1=TRUE;
  64.           tPT=B;
  65.         B.x=2*B.x-A.x;
  66.        B.x=A.y;
  67.         A=tPT;
  68.     }
  69. /*he so goc >1*/
  70.    if((B.y-A.y)>(B.x-A.x))
  71.          {
  72.             f2=TRUE;
  73.             x=A.x;
  74.          A.x=A.y;
  75.          A.y=x;
  76.             x=B.x;
  77.          B.x=B.y;
  78.          B.y=x;
  79.         }
  80. /*tinh toan*/
  81.       x=A.x;
  82.       y=A.y;
  83.       dx=B.x-A.x;
  84.       dy=B.y-A.y;
  85.       p=dy-dx/2;
  86.   for(count=0;x<=B.x;x++)
  87.         {
  88.          KQPT[count].x=x;
  89.              KQPT[count++].y=y;
  90.              if(p<=0)
  91.                {
  92.                     p+=dy;
  93.                }
  94.              else
  95.             {
  96.                     y++;
  97.                     p+=dy-dx;
  98.                }
  99.        }
  100. /*kiem tra tinh hop le*/
  101.   if(f2)
  102.   for( i=0;i<count;i++)
  103.      {
  104.        x=KQPT[i].x;
  105.        KQPT[i].x=KQPT[i].y;
  106.        KQPT[i].y=x;
  107.      }
  108.   if(f1)
  109.   for(i=0;i<count;i++)
  110.       {
  111.        KQPT[i].x=2*tPT.x-KQPT[i].x;
  112.       }
  113.     return count;
  114. }
  115. int main()
  116. {
  117.     int   i,count;point A,B;
  118.     point KQPT[640];
  119.  
  120.     /* request auto detection */
  121.     int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
  122.  
  123.     /*Nhap du lieu*/
  124. //  clrscr();
  125.     printf("Nhap toa do diem thu nhat:\n");
  126.     printf("\nxA="); scanf("%d",&A.x);
  127.     printf("\nyA="); scanf("%d",&A.y);
  128.     printf("Nhap toa do diem thu hai:\n");
  129.     printf("\nxB="); scanf("%d",&B.x);
  130.     printf("\nyB="); scanf("%d",&B.y);
  131.  
  132.     /*Khoi dong che do do hoa*/
  133.     initgraph(&gdriver, &gmode, "C:\\BC31\\BGI");
  134.     errorcode = graphresult();
  135.     if (errorcode != grOk)  /* an error occurred */
  136.     {
  137.         printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
  138.         printf("Press any key to halt:");
  139.         getch();
  140.     exit(1);             /* return with error code */
  141.     }
  142.  
  143.     /*Thuc hien ve*/
  144.     count= MDline(A,B, KQPT);
  145.     for(i= 0; i< count; i++)
  146.         putpixel(KQPT[i].x, KQPT[i].y,12);
  147.     /*Ket thuc*/
  148.     getch();
  149.     closegraph();
  150. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  5

  thank bạn minh dung dev c ++ thi nó báo lỗi cannot find -lobjc
  ld returned 1 exit status bạn có biết tại sao không mình đã cài thêm thu­ viện đồ họa và chỉnh lại đuo­ng đẫn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Mình ko chắc lắm, nhưng mình nghĩ nó thiếu file obj. Bạn hãy dùng tiện ích BgiObj để tạo file .obj từ file .bgi
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Các đề tài tương tự

 1. Tại sao lại bỏ Store Proceduce nếu code theo hướng Code First trong MVC3
  Gửi bởi rogerminh2401 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 02-11-2012, 08:22 PM
 2. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 27-04-2012, 07:51 PM
 3. compiler Warning: Unreachable code và chạy sai trong khi code đúng. Vì sao?
  Gửi bởi lovemoney trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 19-01-2012, 10:02 PM
 4. Bài tập C++ Nhập code và name sv vào in ra thì name in đúng nhưng code thì in ra cả 2 code lẫn name
  Gửi bởi spacy0212 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-09-2011, 08:47 AM
 5. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 03:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn