Em đang làm web bằng MVC 3
Em có vấn đề gặp phải sau.Em dùng công cụ asp.net configuration tạo và phân quyền người dùng.
( sau khi tạo có sinh ra file aspnetdb)
Mặc định VS có tạo sẵn AccountModel,Controller và View.Nhưng chỉ có phần tạo ,đăng nhập,đổi mật khẩu.
Giờ em muốn viết thêm view cho phép xem,sửa,xóa Account hay quyền hạn thì làm thế nào.Khi lên host thì làm sao dùng được công cụ asp.net configuration nữa.

Thêm nữa em muốn nối CSDL của web dưới Server với csdl Aspnetdb,sau khi nối thay chuỗi kết nối trong web.config thì không thể dùng được asp.net configuration nữa.
Xin cảm ơn