Mình đang làm đồ án về web proxy,thầy yêu cầu là web proxy phải có khả năng cache dữ liệu.mình chưa có ý tưởng phải làm thế nào.ai có thể giúp mình với.
Thanks!