Share cho anh em nào dùng winXp không bản quyền mà vẫn muốn chạy wmp11.
Chỉ việc down về cài như bình thường xong chạy luôn, khỏi phải qua nhiều bước lằng nhằng phức tạp.

Tình hình hôm nọ lên mạng tìm bản wmp11 về cài cho winXp mà tìm mãi toàn bản cài xong báo lỗi hoặc các bước cài đặt dài dòng phức tạp mà không chắc thành công.
Tìm mãi cũng được một bản, anh em nào cần dùng đỡ phải đi tìm.