Ph?n m?m dang tin rao v?t là công c? không th? thi?u c?a nh?ng ngu?i kinh doanh tr?c tuy?n cung nhu làm nhi?m v? tang th? h?ng trên các công c? tìm ki?m Google, Yahoo, Bing,...N?u b?n dang th?c hi?n công vi?c kinh doanh tr?c tuy?n thì công vi?c dang tin qu?ng cáo s?n ph?m, d?ch v? c?a b?n trên các trang rao v?t là không th? thi?u. D? th?c hi?n công vi?c này, b?n c?n th?c hi?n các bu?c sau:Tìm ki?m danh sách các website cho phép dang tin qu?ng cáo. Di?u này th?c hi?n r?t m?t th?i gian c?a b?n do b?n ch? bi?t m?t s? r?t ít website có ch?c nang này. R?t nhi?u trang dang tin rao v?t còn l?i, b?n ph?i th?c hi?n tìm ki?m.Th?c hi?n dang ký thành viên - m?t thao tác chi?m c?a b?n không ít th?i gian.Ghi nh? thông tin dã dang ký d? s? d?ng hóa chất tẩy rửa cho nh?ng l?n sauD? dang tin qu?ng cáo, b?n c?n ph?i th?c hi?n:Ghi nh? d?a ch? trang web cho dang tin rao v?tTh?c hi?n dang nh?p b?ng tài kho?n dã dang ký.Chuy?n d?n chuyên m?c phù h?p v?i ngành ngh? du?c dang tin.Th?c hi?n dang tin rao v?t c?a b?nD?i V?i Ph?n M?m Dang Tin Mass Forum Poster , t?t c? ch? c?n 1 cú click chu?t1. Ch?c nang ph?n m?m dang tin:Dang tin,up tin t? d?ng nhanh chóng lên hon hàng ngàn Forum rao v?t, qu?ng cáo.

Vu?t qua câu h?i b?o m?t và mã captcha khi dang tin, up tin

Lên l?ch up tin t? d?ng lên forum Forum rao v?t

hoa chat tay rua Don gi?n, d? s? d?ng v?i ngu?i m?i b?t d?u.

T?o tài kho?n nick Forum t? d?ng

T? thêm, b?t các Forum dang tin.

T?c d? post tin nhanh 500 Forum ch? m?t 15 phút.

T? D?ng uptin theo l?ch h?n

T? d?ng dò box link d? dang tin.

Tích h?p PR , alexa

Xu?t báo cáo dang tin.

Nh?p tài kho?n Forum , link , boxlink qua file excel

T?o/d?i ch? ký t? d?ng

T?o/d?i Avatar t? d?ng

T?o/d?i thông tin cá nhân c?a account

H? tr? spin content (spintax, spyntax) trên tiêu d? và n?i dung nh?m t?o ra n?i dung khác nhau khi dang tin ( vd $ webdangtin $ ---> " 24hmua.com " , $ taikhoandangtin $ ---> " topads_co ", khi b?n nh?p mã này thì m?i 1 bài b?n post lên di?n dàn d?u khác nhau , tránh vi?c google cho là spam )2. L?i ích khi s? d?ng ph?n m?m dang tin Mass Forum Poster:- TI?T KI?M th?i gian , công s?c . Ph?n m?m dang tin giúp dang tin,up tin t? d?ng nhanh chóng lên hàng ngàn Forum rao v?t qu?ng cáo.

- Qu?ng bá DA D?NG. Ph?n m?m dang tin rao v?t giúp b?n khai phá 1 phuong án ti?p th? m?i. Dang tin lên các Forum qu?ng cáo, rao v?t co h?i KH truy c?p website cao hon, b?n không ph?i chia s? khách hàng v?i d?i th? c?nh tranh nhu website rao v?t.

- Tìm ki?m HI?U QU?. Tin dang di?n dàn s? lên TOP Google nhanh hon web rao v?t vì các di?n dàn có tính tuong tác cao, h? tr? SEO t?t hon (nhu chèn trackback, tag, liên k?t t? khóa trong bài vi?t (backlink).).M?i Thông Tin chi ti?t xin liên h? : Mrs Qu?nh :

Phone : 0914 20 5000

Mail: sales@thietkeweb4vn.com

Website : http://thietkeweb4vn.com