Trang 1 trên tổng số 5 123... Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 42 kết quả

Đề tài: Hướng dẫn giải đề thi cuối kỳ môn C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Red face Hướng dẫn giải đề thi cuối kỳ môn C++

  mình thấy có nhiều bạn vào diễn đàn chỉ để hỏi có code hay không,hoặc làm hộ mai thi rồi,những bài dạng như thế nhiều vô kể trong diễn đàn
  mình nghĩ phải lập topic này để những bạn nào xác định học C++ như 1 môn học qua chuyện tự tìm hiểu chứ post bài tùm lum thía này thì
  Đề 1


  bài giải

  đầu tiên các bạn phải thiết kế mấy cái class đã nha
  Sau đó sử lý đến :

  Code:
  void nhaphang()
    {
      cout<<"NHAP MA HANG: ";
      cin>>mahang;cin.ignore();
      cout<<"NHAP TEN HANG:";
      cin.getline(tenhang,10);cin.ignore();
    }
    void inhang()
    {
      cout<<"\nMA HANG: "<<mahang<<" TEN HANG: "<<tenhang;
    }


  Code:
  void nhaphangban()
    {
      cout<<"\nNHAP GIA BAN:";
      cin>>giaban;
      cout<<"\nNHAP GIA MUA:";
      cin>>giamua;
    }
  Code:
  void inhangban()
    {
      cout<<"\nGIA BAN"<<giaban<<"  GIA MUA: "<<giamua;
    }
  Bước 2

  Code:
  void luufilehang(char tenfile[20] )
    {
      fstream file;
      file.open(tenfile,ios::out|ios::app);
      if(!file)
      {
        cout<<"\nKO THE TAO DUOC TAP TIN HANG:";
        return ;
      }
      file<<mahang<<" "<<tenhang<<" ";
      file.close();
    }
  Và hàm
  Code:
  void luufilehangban(char tenfile[20])
    {
      fstream file;
      file.open(tenfile,ios::out|ios::app);
      if(!file)
      {
        cout<<"\nKO THE TAO DUOC TAP TIN HANG BAN:";
        return ;
      }
      file<<giaban<<" "<<giamua<<"\n";
      file.close();
    }
  Bước thứ 3


  Code:
  void nhap(char tenfile[20],int n,int m)
    {
      int mahang[10];
      char tenhang[100][100];
      int giamua[10];
      int giaban[10];
      fstream file;
      file.open(tenfile,ios::in);
      if(!file)
      {
        cout<<"\nKO MO DUOC FILE "<<"tenfile";
        return ;
      }
      cout<<"NHAP KHUYEN MAI:";
      cin>>khuyenmai;
      soluongmua = m+n;
      cout<<".....................................................";
      cout<<"\n\n     BANG THONG KE LOI NHUAN: \n";
      for(int i=1;i<= m+n;i++)
      {
        file>>mahang[i];
        file>>tenhang[i];
        file>>giaban[i];
        file>>giamua[i];
        loinhuan[i]= (( giaban[i] - giamua[i] ) * soluongmua ) - (khuyenmai * giaban[i] * soluongmua);
        cout<<"\n            HANG THU "<<i;
        cout<<"\n MA HANG "<<mahang[i]<<"\nTEN HANG : "<<tenhang[i]<<"\n GIA BAN "<<giaban<<"\nGIA MUA: "<<giamua<<"\n LOI NHUAN "<<loinhuan[i];
      }
      int temp;
      for(int i=1;i<=m+n;i++)
      {
        for(int j=i+1;j<= m+n;j++)
        {
          if(loinhuan[i]<=loinhuan[j])
          {
            loinhuan[i] = temp;
            temp = loinhuan[j];
            loinhuan[j] = temp;
          }
        }
      }
      cout<<"\nXAP XEP LOI NHUAN\n";
      for (int i=1;i<=m+n;i++)
      {
        cout<<loinhuan[i];
      }
      file.close();
    }
  cuối cùng


  Code:
  void timkiemtrongfile(char tenfile[10],int m,int n)
  {
    fstream file;
    int *a;
    file.open(tenfile,ios::in);
    int timkiem;
    cout<<"NHAP MA HANG CAN TIM KIEM:";
    cin>>timkiem;
    a= new int[m+n];
    for(int i=0;i<(m+n)*4;i++)
    {
        file>>a[i];
    }
    for(int i=0;i<(m+n)*4;i++)
    {
      if(i%4==0&&a[i] == timkiem)
        {
          cout<<"MA HANG: "<<a[i]<<"TEN HANG: "<<a[i+1]<<"GIA MUA: "<<a[i+2]<<"GIA BAN:"<<a[i+3];
        }
    }
    delete [] a;
  }
  Hàm này mình viết là hàm ngoài không lien quan gì đến class


  bài hoàn chỉnh ( chạy trên VC++ ,CFREE,TC đều được nhé )

  PHP Code:
  #include<iostream.h>
  #include<stdlib.h>
  #include <fstream.h>
  class hang
  {
  private:
      
  int mahang;
      
  char tenhang[50];
  public:
      
  void nhaphang()
      {
          
  cout<<"NHAP MA HANG: ";
          
  cin>>mahang;cin.ignore();
          
  cout<<"NHAP TEN HANG:";
          
  cin.getline(tenhang,10);
      }
      
  void inhang()
      {
          
  cout<<"\nMA HANG: "<<mahang<<"  TEN HANG: "<<tenhang;
      }
      
  void luufilehang(char tenfile[20] )
      {
          
  fstream file;
          
  file.open(tenfile,ios::out|ios::app);
          if(!
  file)
          {
              
  cout<<"\nKO THE TAO DUOC TAP TIN HANG:";
              return ;
          }
          
  file<<mahang<<" "<<tenhang<<" ";
          
  file.close();
      }
  };
  class 
  hangban: public hang
  {
  private:
      
  int giamua;
      
  int giaban;
  public:
      
  void nhaphangban()
      {
          
  cout<<"\nNHAP GIA BAN:";
          
  cin>>giaban;
          
  cout<<"\nNHAP GIA MUA:";
          
  cin>>giamua;
      }
      
  void inhangban()
      {
          
  cout<<"\nGIA BAN"<<giaban<<"   GIA MUA: "<<giamua;
      }
      
  void luufilehangban(char tenfile[20])
      {
          
  fstream file;
          
  file.open(tenfile,ios::out|ios::app);
          if(!
  file)
          {
              
  cout<<"\nKO THE TAO DUOC TAP TIN HANG BAN:";
              return ;
          }
          
  file<<giaban<<" "<<giamua<<"\n";
          
  file.close();
      }
       
  friend class thongke;
  };
  class 
  thongke
  {
  private:
      
  int soluongmua[10];
      
  int khuyenmai;
      
  int loinhuan[10];
  public:
      
  void nhap(char tenfile[20],int n,int m)
      {
      
  int mahang[10];
      
  char tenhang[100][100];
      
  int giamua[10];
      
  int giaban[10],i;
      
  fstream file;
      
  file.open(tenfile,ios::in);
      if(!
  file)
      {
          
  cout<<"\nKO MO DUOC FILE "<<"tenfile";
          return ;
      }
      
  cout<<"\nNHAP KHUYEN MAI ( tinh theo phan tram % ):";
      
  cin>>khuyenmai;
      
  cout<<".....................................................";
      
  cout<<"\n\n          BANG THONG KE LOI NHUAN: \n";
      for(
  i=1;i<=m+n;i++)
          {
              
  cout<<"\nNHAP SO LUONG MUA: ";
              
  cin>>soluongmua[i];
              
  file>>mahang[i];
              
  file>>tenhang[i];
              
  file>>giaban[i];
              
  file>>giamua[i];
              
  loinhuan[i]= (( giaban[i] - giamua[i] ) * soluongmua[i] ) - (khuyenmai giaban[i] * soluongmua[i]) /100;
              
  cout<<"\n                       HANG THU "<<i;
              
  cout<<"\n MA HANG "<<mahang[i]<<"\nTEN HANG : "<<tenhang[i]<<"\n GIA BAN "<<giaban[i]<<"\nGIA MUA: "<<giamua[i]<<"\n LOI NHUAN \n"<<loinhuan[i];
          }
          
  int temp;
          for(
  i=1;i<=m+n;i++)
          {
              for(
  int j=i+1;j<= m+n;j++)
              {
                  if(
  loinhuan[i]<=loinhuan[j])
                  {
                      
  loinhuan[i] = temp;
                      
  temp loinhuan[j];
                      
  loinhuan[j] = temp;
                  }
              }
          }
          
  cout<<"\nXAP XEP LOI NHUAN\n\n";
          for (
  i=1;i<=m+n;i++)
      {
          
  cout<<loinhuan[i]<<"    ";
      }
      
  file.close();
      }
  };
  void timkiemtrongfile(char tenfile[10],int m,int n)
  {
      
  fstream file;
      
  int *a;
      
  int i;
      
  file.open(tenfile,ios::in);
      
  int timkiem;
      
  cout<<"\n\nNHAP MA HANG CAN TIM KIEM:";
      
  cin>>timkiem;
      
  a= new int[m+n];
      for( 
  i=0;i<=(m+n)*4;i++)
      {
              
  file>>a[i];
      }
      for( 
  i=0;i<=(m+n)*4;i++)
      {
          if(
  i%4==0&&a[i] == timkiem)
              {
                  
  cout<<"\nMA HANG: "<<a[i]<<" TEN HANG: "<<a[i+1]<<" GIA MUA: "<<a[i+2]<<"GIA BAN:"<<a[i+3];
              }
      }
      
  delete [] a;
  }
  int main()
  {
      
  hangban A[20];
      
  thongke B;
      
  int m;
      
  int n;//so mat hang
      
  char tenfile[20];
      
  cout<<"NHAP TEN FILE:";
      
  cin.getline(tenfile,20);
      
  cout<<"\nNHAP SO MAT HANG: ";
      
  cin>>n;
      for(
  int i=1;i<=n;i++)
      {
          
  cout<<"\n                  HANG BAN "<<i<<": \n";
          
  A[i].nhaphang();
          
  A[i].nhaphangban();
          
  A[i].luufilehang(tenfile);
          
  A[i].luufilehangban(tenfile);
      }
      
  cout<<"                    NHAP THEM HANG \n NEU KHONG NHAP THI M<=0\nM=";
      
  cin>>m;
      if(
  m>0)
      {
          for(
  int i=n+1;i<=m+n;i++)
          {
              
  cout<<"\n               HANG BAN "<<i<<": \n";
              
  A[i].nhaphang();
              
  A[i].nhaphangban();
              
  A[i].luufilehang(tenfile);
              
  A[i].luufilehangban(tenfile);
            }
      }
      
  B.nhap(tenfile,n,m);
      
  timkiemtrongfile(tenfile,m,n);
      
  system("pause");
      return 
  0;

  Bài hơi dài mình ngịa debult nên không dung cấp phát động cho một số trường hợp,các cậu có thể cấp phát động cho các mảng class và mảng trong file,nhưng chắc chắn sẽ mất thời gian them,điều đó e hơi mệt với 45 phút để hoàn thành bài này
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 15-01-2009 lúc 08:20 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Đề nghị coder_gate nếu có ý định giải lần lượt mấy cái đề trên thì up ảnh đề bài vào file đính kèm thôi, còn mỗi bài giải cố gắng đánh lại đề bài một chút. Chứ vậu đưa ảnh lên thế kia nhìn thiếu thiện cảm quá. Nhất là một số ảnh nhìn không thấy gì luôn, điển hình ảnh của đề 10.

  Mình giúp cậu đề 1, cũng là đề 7 trong ảnh:
  Viết chương trình quản lý hàng hóa gồm các lớp:
  - Lớp hàng (Mã hàng, tên hàng)
  - Lớp hàng bán kế thừa từ lớp hàng và có thêm các thông tin (Giá mua, giá bán ).
  - Lớp thống kê là bạn của lớp Hàng bán. (Giả sử mỗi mặt hàng khi mua ứng với một thông tin lợi nhuận riêng) Trong lớp này ngoài một đối tượng hàng bán còn thêm các thông tin số lượng mua, khuyến mại (theo phần trăm giá) và lợi nhuận.

  Thực hiện các chức năng sau:
  1. Nhập thông tin n mặt hàng (để bán) (n nhập từ bàn phím) rồi in thông tin danh sách ra màn hình. (2 điểm)
  2. Lưu thông tin n mặt hàng vừa nhập vào file Hang.dat (hàng đát ) Cho phép chọn lưu thêm vào file này nếu nhập thêm mặt hàng mới.
  3. Nhập thông tin thống kê cho mỗi mặt hàng (đọc từ file Hang.dat) Tính:
  Lợi nhuận = (Giá bán - giá mua) * số lượng mua - khuyến mãi* giá bán * số lượng mua
  In ra màn hình danh sách các mặt hàng kèm theo thống kê lợi nhuận của các mặt hàng đó.
  4. Sắp xếp bảng thống kê theo thứ tự lợi nhuận giảm dần. Lưu kết quả sắp xếp vào file KQ.DAT in kết quả ra màn hình.
  5. Thực hiện chức năng tìm kiếm trong file KQ.DAT. Nhập vào mã hàng, in ra mặt hàng tương ứng cùng với kết quả thống kê nếu tìm được.
  Have fun!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  giải thêm cái đề số 2  PHP Code:
  //bai nay minh giai hoi khac so voi bai 1 vua giai o tren,o bai nay minh de tat ca nhug gi
  //duoc su ly trong class,vi day la huong doi tuong nen
  //cac ban nen de tat ca trong class ( de co the de ke thua ) ko nen de cac thanh p
  //han su ly o ham Main hay 1 ham ngoai


  //bai nay minh giai hoi khac so voi bai 1 vua giai o tren,o bai nay minh de tat ca nhug gi
  //duoc su ly trong class,vi day la huong doi tuong nen
  //cac ban nen de tat ca trong class ( de co the de ke thua ) ko nen de cac thanh p
  //han su ly o ham Main hay 1 ham ngoai


  #include <iostream.h>   //chay tren VC++6.0  hoac Cfree deu duoc nhe
  #include <fstream.h>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #include<stdlib.h>
  class nguoi
  {
  private:
      
  char hoten[100];
      
  char diachi[100];
      
  int sodt;
  protected:  
  //de o dang proteced de co the de dang ke thua
      
  int n;
      
  nguoi *A;  //de o day de co the tao ra nhieu doi tuong nguoi,vi neu de o private thi
      //ham main se khong su dung duoc lop nguoi
  public:
      
  ////////////////phan A  viet o lop nguoi de ke thua,do lop nhan vien khong the truy cap den private cua lop nguoi
      
  void nhapnguoi()
      {
      
  int i;
          
  cout<<"NHAP SO NGUOI: ";
          
  cin>>n;
          
  =new nguoi [n];
          
  cin.ignore(80,'\n');
      for(
  i=0;i<n;i++)
          {
              
  cout<<"\n__________________NHAP NGUOI THU "<<i+1<<"___________";
              
  cout<<"\nNHAP TEN NGUOI THU "<<i+1<<" la : ";
              
  cin.getline(A[i].hoten,100);
              
  cout<<"\nNHAP DIA CHI NGUOI THU  "<<i+1<<" la : ";
              
  cin.getline(A[i].diachi,100);
              
  cout<<"\nNHAP SO DT NGUOI THU  "<<i+1<<" la : ";
              
  cin>>A[i].sodt;
              
  cin.ignore(80,'\n');
          }
      }
      
  void innguoi()
      {
      
  int i;
          
  cout<<"\n\n*********************** IN RA MAN HINH BAN VUA NHAP ********************\n";
      for(
  i=0;i<n;i++)
          {
              
  cout<<"\n_______________NGUOI THU "<<i+1<<"________";
              
  cout<<"\nTEN NGUOI THU  "<<i+1<<" la : "<<A[i].hoten;
              
  cout<<"\nDIA CHI NGUOI THU  "<<i+1<<" la : "<<A[i].diachi;
              
  cout<<"\nNHAP SO DT NGUOI THU  "<<i+1<<" la : "<<A[i].sodt;
          }
      }
      
  //////////////////////////////////////////////phan B
      
  void luufilenguoi()
      {
      
  int i;
          
  fstream File;
          
  File.open("test.txt",ios::out);  //de out de co the xoa het File cu di
      
  for(i=0;i<n;i++)
          {
              
  File<<"\n"<<A[i].hoten//luu co dau xuong dong de cho de su ly khi doc vao
              
  File<<"\n"<<A[i].diachi;
              
  File<<"\n"<<A[i].sodt;
          }
          
  File.close();
      }
  };
  class 
  nhanvien:public nguoi  //day la khai bao Ke thua
  {
  private:
      
  int manhanvien;
      
  int phong;
      
  int hesl;
  protected:
      
  nhanvien *B;      // va tiep tuc de o protected va de o dang con tro nhe ( bat buoc )
  public:
      
  void nhapnhanvien()
      {
         
  int i;
          
  B=new nhanvien[n]; //cap phat dong nhug nho la chua duoc giai phong Delete dau nhe,vi neu giaiphong
      //thi se mat het du lieu truoc d
         
  for(i=0;i<n;i++)      //vong lap nen bat dau tu 0 ,neu cac ban de tu 1 trong 1 so truong hop voi File se co loi,VD o duoi minh se noi cu the
          
  {
             
  cout<<"\n_______________NHAP NHAN VIEN NGUOI THU "<<i+1<<"________";
             
  cout<<"\nnhap ma nhan vien NGUOI THU "<<i+1<<" la : ";
              
  cin>>B[i].manhanvien;
              
  cout<<"\nnhap phong NGUOI THU "<<i+1<<" la : ";
              
  cin>>B[i].phong;
              
  cout<<"\nnhap he so luong NGUOI THU "<<i+1<<" la : ";
              
  cin>>B[i].hesl;
              
  cin.ignore(80,'\n');    //sau Cin>> thi bat buoc phai co   cin.ignore(80,'\n');  neu trong 1 ham co ca cin>> va cin.getline();
          
  }
      }
      
  void innhanvien()     //ham nay de in ra man hinh thoi
      
  {
          
  int i;
          for(
  i=0;i<n;i++)
          {
              
  cout<<"\n_______________NHAP NHAN VIEN NGUOI THU "<<i+1<<"________";
              
  cout<<"\nma nhan vien thu "<<i+1<<" la : "<<B[i].manhanvien;
              
  cout<<"\nphong NGUOI THU  "<<i+1<<" la : "<<B[i].phong;
              
  cout<<"\nhe so luong NGUOI THU  "<<i+1<<" la : "<<B[i].hesl;
          }
      }
      
  void luufilenhanvien()
      {
          
  fstream File;
          
  int i;
          
  File.open("test.txt",ios::out|ios::app);  //de o app de co the cap nhat File cu
          
  for(i=0;i<n;i++)     //day thi bat buoc phai bat dau tu 0 nhe,neu cac ban bat dau tu 1 ( va ca luc nhap cung bat dau tu 1,)cac ban se bug ngay :D)
          
  {
              
  File<<"\n"<<B[i].manhanvien;
              
  File<<"\n"<<B[i].phong;
              
  File<<"\n"<<B[i].hesl;
          }
          
  File.close();
      }
      
  friend class bangluong;    //khai bao lop ban
  };
  class 
  bangluong     //lop ban khai bao het nhu 1 lop binh thuong thoi
  {
  private:
      
  int phucap;
      
  int thunhap[20];
      
  int thuong;
  protected:
      
  int m;    //lay so nguoi
          ////////////////////////////vung nho chua du lieu lay tu file
          //////////////////////vung nho nay la tap hop cac mang 20 phan tu
      
  char hoten[100][20];      //de luu du lieu khi doc tu FIle len may tinh
      
  char diachi[100][20];
      
  int sodt[20];
      
  int manhanvien[20];          //do de buu chinh ko cho su dung String hay Vector nen ko the dung cac kieu du lieu dong duoc
      
  int phong[20];
      
  int hsl[20];                //de mang 20 phan tu cho de doc vi bai dai do phai cap phat bo nho dong
  public:
      
  int demsodong(char tenfile[20])  //dem so dong trong file
      
  {
          
  int dem =0;
          
  char ch[100];
          
  fstream file(tenfile,ios::in);
          while(
  file.getline(ch,100))
          {
              
  dem++;
          }
          
  dem/6;      //chia chp 6 de lay so nguoi trong File ( vi moi nguoi co 6 truong " ho ten, dia chi...""
          
  return dem;
          
  file.close();
      }
      
  void nhapnhavien()
      {
          
  fstream File;
          
  int i;
          
  File.open("test.txt",ios::in);   //dinh dang in de co the doc vao File
          
  if(!File)
          {
              
  cout<<"KO THE MO DUOC FILE";
              
  system("pause");
              return ;
          }
          
  cout<<"\n\n           ********************** NHAP THEM *******************";
          
  cout<<"\n nhap phu cap : ";
          
  cin>>phucap;
          
  cout<<"\n nhap thuong: ";
          
  cin>>thuong;
          
  //do cach ghi la ghi lop nguoi truoc nen phai doc het lop nguoi truoc
          
  for(i=0;i<m;i++)
          {
              
  File>>hoten[i];
              
  File>>diachi[i];
              
  File>>sodt[i];
          }
          
  // do cach ghi la ghi lop nhan vien sau nen phai doc lop nhan vien sau,con tro File van nhu vay ma :D
          
  for(i=0;i<m;i++)
          {
              
  File>>manhanvien[i];
              
  File>>phong[i];
              
  File>>hsl[i];
          }
          for(
  i=0;i<m;i++)
          {
              
  thunhap[i] =540 hsl[i] + phucap +thuong;
              
  cout<<"\n\n           THU NHAP "<<"NGUOI THU "<<i+1<<" LA: "<<thunhap[i]<<" VND";
              
  cout<<"\n HO TEN "<<hoten[i]<<"  DIA CHI : "<<diachi[i]<<"   SO DIEN THOAI : "<<sodt[i];
              
  cout<<"\n MA NHAN VIEN: "<<manhanvien[i]<<"  MA PHONG : "<<phong[i]<<"  HE SO LUONG: "<<hsl[i];
          }
          
  File.close();
      }
      
  void sapxepgiam()
      {
          
  int temp,i,j;
          
  fstream File;
          
  File.open("test.txt",ios::in);  //de out de co the xoa het File cu di
          
  for(i=0;i<m;i++)               //day la phuong phap sap xep noi bot,mac du ko phai la phuong phap toi uu nhung no don gian
          
  {
              
  cout<<thunhap[i];
              for(
  j=i+1;j<m;j++)
              {
                  if (
  thunhap[i]<= thunhap[j])
                  {
                      
  thunhap[i] = temp;
                      
  temp thunhap[j];
                      
  thunhap[j] = thunhap[i];
                  }
              }
          }        
  //sap xep xong thi in ra man hinh
          
  cout<<"\n\n\n___________________________SAP XEP THU NHAP________________";
          for(
  i=0;i<m;i++)
          {
              
  File<<thunhap[i]<<"  ";
              
  cout<<"\nNGUOI THU "<<i+1<<" THU NHAP: "<<thunhap[i]<<" VND";
          }
          
  File.close();
      }              
  //viec tim kiem trong File la phai doc trong FIle ra roi tim kiem,nhug khi nay ta da doc File roi nen ko can doc lai nua,cac bien ta chi can lay o Proteced cua class
      
  void timkiemtrongfile()
      {
          
  int i;
          
  fstream File;
          
  File.open("test.txt",ios::in);
          
  int tim;
          
  cout<<"\n\n __________________TIM KIEM SINH VIEN THEO MA___________\n           NHAP MA NHAN VIEN: ";
          
  cin>>tim;
          for(
  i=0;i<m;i++)
          {
              if (
  manhanvien[i]==tim)
              {
                  
  cout<<"\n .............CO NHAN VIEN "<<manhanvien[i]<<"  TRONG FILE______________\n";
                  
  cout<<"\n\n           THU NHAP "<<"NGUOI THU "<<i+1<<" la: "<<thunhap[i]<<" VND";
                  
  cout<<"\n HO TEN "<<hoten[i]<<"  DIA CHI : "<<diachi[i]<<"   SO DIEN THOAI : "<<sodt[i];
                  
  cout<<"\n  MA PHONG : "<<phong[i]<<"  HE SO LUONG: "<<hsl[i];
                  break;
              }
          }
          if(
  i==m)  //neu xong vong lap ma ko co phan tu nao --> ko co nhan vien trong do
          
  {
             
  cout<<"\n___________________________KO TIM THAY MA NHAN VIEN "<<tim<<" TRONG FILE__________";
          }
          
  cout<<"\n\n_______________KET THUC TIM KIEM_____________";
          
  File.close();
      }
      
  };
  int main()
  {
      
  nhanvien C;  //goi hoan toan lop ke thua thoi nha
      
  bangluong D;      //goi class ban
      
  C.nhapnguoi();
      
  C.nhapnhanvien();
      
  C.innguoi();
      
  C.innhanvien();
      
  C.luufilenguoi();
      
  C.luufilenhanvien();
      
  D.demsodong("test.txt");      //ham nay dem so dong roi tu so dong suy ra so nguoi duoc luu trong File--> lay ket qua nay bo vao bien n trong Proteced cua class
      
  D.nhapnhavien();
      
  D.sapxepgiam();
      
  D.timkiemtrongfile();
      
  system("pause");    //dung man hinh nhe --> no tuong tu nhu khi ban vao run -> go CMD -> go pause
      
  return 0;

  đề số 6 anh em tự làm nhé,coi như ôn thi luôn
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 15-01-2009 lúc 09:09 PM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  /root
  Bài viết
  318

  Đề của BCVT đây hả ? Thêm 1 cái nữa này
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Tab : 08-10-2008 lúc 07:45 AM.
  What you see is never what you get...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  17

  Ở đề số 7 phần sắp xếp dùng STL algorithm sort có vẻ hay hơn dùng thuật toán sắp xếp nổi bọt.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2008
  Bài viết
  17

  Mặc định Hướng dẫn giải đề thi cuối kỳ môn C++

  Đề thi học kỳ.
  Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  
  template<class T> void swap(T& a, T& b)
  {
  	T temp;
  	if (a > b) {
  		temp = a; a = b; b = temp;	
  	}
  }
  
  class phanso
  {
  	private:
  		int tuso, mauso;
  	public:
  		phanso() { tuso = 0; mauso = 1;}
  		phanso(int x, int y) {
  			if (y != 0) {
  				tuso = x; mauso = y;
  			} else { 
  				cout<<"invalid argument"<<endl;
  			}
  		}
  		phanso operator+(phanso);
  		void display() {
  			cout<<tuso<<"/"<<mauso<<endl;
  		}
  		int USCLN(int a, int b);
  };
  
  phanso phanso::operator+(phanso p) {
  	phanso result;
  	int n = (mauso*p.mauso)/this->USCLN(mauso,p.mauso);
  	result.tuso = (n/p.mauso)*tuso + (n/mauso)*p.tuso;
  	result.mauso = n;
  	return result;
  }
  
  int phanso::USCLN(int a, int b) {
  	return (b != 0 ? this->USCLN(b,a%b) : a);
  }
  
  void main()
  {
  	phanso p(1,5), p1(1,2);
  	phanso result = p+p1;
  	result.display();
  }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Ở đề số 7 phần sắp xếp dùng STL algorithm sort có vẻ hay hơn dùng thuật toán sắp xếp nổi bọt
  hehe đây là đề thi học kỳ,nếu cậu định làm cho hoành tráng thì cũng được,nhưng với trường tớ và với đề thi này thì không thêm điểm đâu

  bài thi tiếp
  Câu 1: Viết chương trình Quản lý thư viện. Các thông tin cần quản lý gồm:
  - Thông tin về sách (mã sách, tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, số lượng tồn)
  - Thông tin mượn trả sách (mã phiếu mượn, tên độc giả, mã sách, ngày mượn, ngày trả)
  Chương trình cần thực hiện các công việc sau:
  a. Nhập số liệu sách, ghi lên tệp SACH.DAT
  b. Nhập số liệu các phiếu mượn, kiểm tra sách có đủ để cho mượn hay không (trong tệp SACH.DAT), nếu đủ thì cho mượn và cập nhật lại số lượng sách tồn.
  c. In danh sách phiếu mượn và tổng số sách đã mượn lên màn hình.
  PHP Code:
  #include<iostream.h>
  #include<string.h>
  #include<fstream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  class sach
  {
      private:
         
  int masach;
         
  char tensach[100];
         
  char tentg[100];
         
  char nhaxuatban[100];
         
  int soluongton;
      protected:
         
  sach *A;
         
  int n;//so sach
      
  public:
         
  void nhap()
         {
             
  fstream File;
             
  File.open("sach.txt",ios::out);
             if(!
  File)
             {
                
  cout<<"KO THE MO FILE";
                return;
             }
             
  cout<<"NHAP SO SACH: ";
             
  cin>>n;
             
  cin.ignore();
             
  A=new sach[n];
             for(
  int i=0;i<n;i++)
             {
                 
  cout<<"__________NHAP CHO SACH THU "<<i+1<<" _______\n";
                 
  cout<<"NHAP MA SACH: ";
                 
  cin>>A[i].masach;
                 
  File<<A[i].masach<<"\n";
                 
  cin.ignore();
                 
  cout<<"NHAP TEN SACH: ";
                 
  cin.getline(A[i].tensach,100);
                 
  File<<A[i].tensach<<"\n";
                 
  cout<<"NHAP TEN TAC GIA: ";
                 
  cin.getline(A[i].tentg,100);
                 
  File<<A[i].tentg<<"\n";
                 
  cout<<"NHAP NHA XUAT BAN: ";
                 
  cin.getline(A[i].nhaxuatban,100);
                 
  File<<A[i].nhaxuatban<<"\n";
                 
  cout<<"NHAP SO LUONG TON: ";
                 
  cin>>A[i].soluongton;
                 
  File<<A[i].soluongton<<"\n";
                 
  cin.ignore();
             }
             
  File.close();
         }
  };
  class 
  phieumuon
  {
      private:
         
  int maphieumuon;
         
  char tendocgia[100];
         
  int masach;
         
  int ngaymuon;
         
  int ngaytra;
         
  int sosachmuon;
      protected:
         
  phieumuon *B;
         
  int n//so phieu muon
         /////////
         
  int masachFile[100];
         
  char tensach[100][100];
         
  char tentg[100][100];
         
  char nhaxuatban[100][100];
         
  int soluongton[100];
         
  int soluongsach;   //so luong
      
  public:
         
  void capnhatFile()
         {
              
  fstream File;
              
  File.open("sach.txt",ios::out);
              if(!
  File)
              {
                  
  cout<<"KO THE MO FILE";
                  return;
              }
              for(
  int i=0;i<soluongsach;i++)
              {
                  
  File<<masachFile[i]<<"\n";
                  
  File<<tensach[i]<<"\n";
                  
  File<<tentg[i]<<"\n";
                  
  File<<nhaxuatban[i]<<"\n";
                  
  File<<soluongton[i]<<"\n";
              }
              
  File.close();
         }
                  
         
  void nhaptuFile()
         {
              
  fstream File;
              
  int i=0;
              
  File.open("sach.txt",ios::in);
              if(!
  File)
              {
                  
  cout<<"KHONG TIM THAY FILE";
                  return;
              }
              for(
  i=0; ;i++)
              {
                  if(
  File.eof())
                  {
                      break;
                  }
                  
  File>>masachFile[i];
                  
  File>>tensach[i];
                  
  File>>tentg[i];
                  
  File>>nhaxuatban[i];
                  
  File>>soluongton[i];
              }
              
  soluongsach i//so dong / so truong
         
  }
         
  void nhapphieu()
         {
              
  cout<<"\n _______________NHAP PHIEU___________\n            NHAP SO PHIEU: ";
              
  cin>>n;
              
  int j;
              
  cin.ignore();
              
  B= new phieumuon[n];
              for(
  int i=0;i<n;i++)
              {
                   
  cout<<"\n_______NHAP NGUOI "<<i+1<<" _______\n";
                   
  cout<<"NHAP MA PHIEU: ";
                   
  cin>>B[i].maphieumuon;
                   
  cin.ignore();
                   
  cout<<"NHAP TEN DOC GIA: ";
                   
  cin.getline(B[i].tendocgia,100);
                   
  cout<<"NHAP MA SACH: ";
                   
  cin>>B[i].masach;
                   
  cout<<"NHAP SO SACH MUON MUON: ";
                   
  cin>>B[i].sosachmuon;
                   
  cout<<"NHAP NGAY MUON: ";
                   
  cin>>B[i].ngaymuon;
                   
  cout<<"NHAP NGAY TRA: ";
                   
  cin>>B[i].ngaytra;
                   
  cin.ignore();
                   
                   
  // kiem tra luon
                   
  for(j=0;j<soluongsach;j++)
                   {
                        if(
  B[i].masach==masachFile[j] )
                        {
                              if(
  B[i].sosachmuon>soluongton[j])
                              {
                                  
  cout<<"\n                  KO CO DU SACH \n";
                                  break;
                              }
                              else
                              {
                                  
  cout<<"\n                   CO SACH CHO BAN MUON \n";
                                  
  soluongton[j] = soluongton[j] - sosachmuon;     //cap nhat tren bo nho
                                  
  capnhatFile();//cap nhat tren File
                                  
  break;
                              }
                        }
                   }
                   if(
  soluongsach==j)
                   {
                        
  cout<<"\n                  KO CO SACH CHO BAN MUON\n";
                   }
              }
         }
         
  void inra()
         {
             
  cout<<"\n\n_____________________IN RA PHIEU MUON________________\n";
             for(
  int i=0;i<n;i++)
             {
                 
  cout<<"\n____________________NGUOI MUON THU "<<i+1<<"____________";
                 
  cout<<"\n         MA PHIEU MUON: "<<B[i].maphieumuon;
                 
  cout<<"\n         TEN DOC GIA: "<<B[i].tendocgia;
                 
  cout<<"\n         MA SACH: "<<B[i].masach;
                 
  cout<<"\n         NGAY MUON: "<<B[i].ngaymuon;
                 
  cout<<"\n         NGAY TRA: "<<B[i].ngaytra;
                 
  cout<<"\n         SO SACH MUON: "<<B[i].sosachmuon;
             }
         }
  };
                   
                   
  int main()
  {
      
  sach B;
      
  B.nhap();
      
  phieumuon C;
      
  C.nhaptuFile();
      
  C.nhapphieu();
      
  C.inra();
      
  getch();
      return 
  0;

  ở đây có 6 cái đề của trường mình nữa nè
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi AlexF : 04-04-2009 lúc 10:51 PM.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  1

  ặc bắc r2 làm vậy bọn kia nó lười theo em ai vào diễn đàn chỉ để hỏi bài thi thì bác bắn bỏ học hành .....

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  HCMC
  Bài viết
  251

  @void main () : nhìn cái đề, giật cả mình. Hóa ra chính là đề mà năm xưa mà mình đã thi
  C++ Code:
  1. for(;;){cout<<"Busy"<<endl;}
  2. system("cls");
  Hãy ủng hộ cho quỹ phát triển cộng đồng C Việt
  http://congdongcviet.com/quyphattrien-congdongcviet.cpp

 10. #10
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  186

  hix, chết thật, giống đề thì năm ngoái của các tiền bối , tranh thủ ôn tập mới được, sắp thi đến nơi rồi -_-;;

Các đề tài tương tự

 1. Cung cấp giấy ik plus, Paper One, Plus A+, Double A, Giấy Thái Lan, Giấy Bãi Bằng, bìa màu, băng dính, mica các loại
  Gửi bởi dungptvietthanh trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2013, 04:05 PM
 2. Chung cư Đại Thanh giảm sốc 10tr/vnđ cho các căn hộ. giảm và liên tục giảm…!!
  Gửi bởi lanthanh91 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-10-2012, 10:27 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-08-2012, 07:01 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-08-2012, 03:08 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-05-2012, 04:04 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn