Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Chương trình mô tả môn nhảy xa.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  19

  Red face Chương trình mô tả môn nhảy xa.

  C++ Code:
  1. //Bo mon nhay xa...........
  2. #include <graphics.h>
  3. #include <conio.h>
  4. #include <iostream.h>
  5. #include <dos.h>
  6. #include <stdlib.h>
  7. #include <math.h>
  8. #include <time.h>
  9. class nguoi{
  10.         int x,y;
  11.         int a,b;
  12.         int r;
  13.     public:
  14.         nguoi(int x,int y,int r,int a,int b);
  15.         void nguoichay(int x,int y,int r,int a,int b,int t);
  16.         void nhay(int x,int y,int r,int a,int b,int z);
  17.         void giam1(int x,int y,int r,int a,int b,int u);
  18.         void cochan(int x,int y,int r,int a,int b,int u);
  19.         void trenkhong(int x,int y,int r,int a,int b,int u);
  20.         void xuong(int x,int y,int r,int a,int b,int u);
  21.         void Line();
  22. };
  23.  
  24. //**************************************************************
  25.  
  26. void nguoi::Line()
  27. {
  28.     setcolor(11);
  29.     line(0,220,240,220);
  30.     setcolor(9);
  31.     line(240,220,getmaxx(),220);
  32. }
  33.  
  34. //**************************************************************
  35.  
  36. nguoi::nguoi(int x,int y,int r,int a,int b)
  37. {
  38.     circle (x,y,r);
  39.     line (x,y+r,a,b);           //than
  40.  
  41.     line (x,y+r,x-r,y+2*r);     //tay trai 1
  42.     line (x-r,y+2*r,x,y+3*r);   //tay trai 2
  43.  
  44.     line (x,y+r,x+r,y+2*r);     //tay phai 1
  45.     line (x+r,y+2*r,x+2*r,y+r); //tay phai 2
  46.  
  47.     line (a,b,a-r,b+r);         //chan trai 1
  48.     line (a-r,b+r,a-2*r,b+2*r); //chan trai 2
  49.  
  50.     line (a,b,a+r,b+r);         //chan phai 1
  51.     line (a+r,b+r,a,b+2*r);     //chan phai 2
  52. }
  53.  
  54. //**************************************************************
  55.  
  56. void nguoi::nguoichay(int x,int y,int r,int a,int b,int t)
  57. {
  58.     int t1=x-r,t2=x+r,
  59.     t3=x+2*r,t4=y+3*r,
  60.     t5=y+r,t6=a-r,
  61.     t7=a+r,t8=a-2*r,
  62.     t9=x,t10=a;
  63.     for (int i=0;i<t;i++)
  64.     {
  65.         delay(10);
  66.         cleardevice();
  67.         Line();
  68.         circle (x,y,r);
  69.         line (x,y+r,a,b);
  70.         line (x,y+r,t1=t1+1,y+2*r);
  71.         line (t1,y+2*r,t9=t9+1,t4=t4-1);
  72.  
  73.         line (x,y+r,t2=t2-1,y+2*r);
  74.         line (t2,y+2*r,t3=t3-1,t5=t5+1);
  75.  
  76.         line (a,b,t6=t6+1,b+r);
  77.         line (t6,b+r,t8=t8+1,b+2*r);
  78.  
  79.         line (a,b,t7=t7-1,b+r);
  80.         line (t7,b+r,t10=t10-1,b+2*r);
  81.         a=a+1;
  82.         x=x+1;
  83.         t1=t1+1;
  84.         t2=t2+1;
  85.         t3=t3+1;
  86.         t6=t6+1;
  87.         t7=t7+1;
  88.         t8=t8+1;
  89.         t9=t9+1;
  90.         t10=t10+1;
  91.     }
  92. }
  93.  
  94. //***************************************************************
  95.  
  96. void nguoi::nhay(int x,int y,int r,int a,int b,int z)
  97. {
  98.     int t1=x+r,
  99.     t2=x+2*r,
  100.     t3=a-r,
  101.     t4=a-2*r,
  102.     t5=y+r;
  103.     for (int i=0;i<z;i++)
  104.     {
  105.         delay(20);
  106.         cleardevice();
  107.         Line();
  108.         circle (x,y,r);
  109.         line (x,y+r,a,b);           //than
  110.  
  111.         line (x,y+r,x-r,y+2*r);     //tay trai 1
  112.         line (x-r,y+2*r,x,y+3*r);   //tay trai 2
  113.  
  114.         line (x,y+r,t1=t1-1,y+2*r);     //tay phai 1
  115.         line (t1,y+2*r,t2=t2-1,t5=t5+1);    //tay phai 2
  116.  
  117.         line (a,b,t3=t3+1,b+r);         //chan trai 1
  118.         line (t3,b+r,t4=t4+1,b+2*r);    //chan trai 2
  119.  
  120.         line (a,b,a+r,b+r);         //chan phai 1
  121.         line (a+r,b+r,a,b+2*r);     //chan phai 2
  122.     }
  123. }
  124.  
  125. //***************************************************************
  126.  
  127. void nguoi::giam1(int x,int y,int r,int a,int b,int u)
  128. {
  129.     int t1=b, //chan
  130.     t2=b+r,
  131.  
  132.     t3=y,     //bo phan con lai
  133.     t4=y+r,
  134.     t5=y+2*r,
  135.     t6=y+3*r;
  136.     for (int i=0;i<u;i++)
  137.         {
  138.             delay(20);
  139.             cleardevice();
  140.             Line();
  141.             circle (x,t3=t3+1,r);
  142.             line (x,t4=t4+1,a,t1=t1+1);         //than
  143.  
  144.             line (x,t4,x-r,t5=t5+1);            //tay trai 1
  145.             line (x-r,t5,x,t6=t6+1);            //tay trai 2
  146.  
  147.             line (a,t1,a+r,t2=t2+1);            //chan trai 1
  148.             line (a+r,t2,a,b+2*r);              //chan trai 2
  149.  
  150.         }
  151. }
  152.  
  153. //***************************************************************
  154.  
  155. void nguoi::trenkhong(int x,int y,int r,int a,int b,int u)
  156. {
  157.     int t3=a+r,
  158.     t4=b+r,
  159.     t5=a,
  160.     t6=b+2*r;
  161.     for (int i=0;i<u;i++)
  162.         {
  163.             delay(20);
  164.             cleardevice();
  165.             Line();
  166.             circle (x=x+1,y=y-1,r);
  167.             line (x,y+r,a=a+1,b=b-1);           //than
  168.  
  169.             line (x,y+r,x-r,y+2*r);             //tay trai 1
  170.             line (x-r,y+2*r,x,y+3*r);           //tay trai 2
  171.  
  172.             line (a,b,t3=t3+1,t4=t4-1);         //chan trai 1
  173.             line (t3,t4,t5=t5+1,t6=t6-1);       //chan trai 2
  174.         }
  175. }
  176.  
  177. //**************************************************************
  178.  
  179. void nguoi::cochan(int x,int y,int r,int a,int b,int u)
  180. {
  181.     int t1=b, //chan
  182.     t2=b+r,
  183.  
  184.     t3=y,     //bo phan con lai
  185.     t4=y+r,
  186.     t5=y+2*r,
  187.     t6=y+3*r,
  188.     t7=a+r,
  189.     t8=a,
  190.     t9=b+2*r;
  191.     for (int i=0;i<u;i++)
  192.         {
  193.             delay(10);
  194.             cleardevice();
  195.             Line();
  196.             circle (x,t3,r);
  197.             line (x,t4,a,t1);           //than
  198.  
  199.             line (x,t4,x-r,t5);         //tay trai 1
  200.             line (x-r,t5,x,t6);         //tay trai 2
  201.  
  202.             line (a,t1,t7,t2=t2-1);     //chan trai 1
  203.             line (t7,t2,t8,t9=t9-1);    //chan trai 2
  204.         }
  205. }
  206.  
  207. //************************************************************
  208.  
  209. void nguoi::xuong(int x,int y,int r,int a,int b,int u)
  210. {
  211.     for (int i=0;i<u;i++)
  212.         {
  213.             delay(20);
  214.             cleardevice();
  215.  
  216.             Line();
  217.             circle (x,y,r);
  218.             line (x,y+r,a,b);           //than
  219.  
  220.             line (x,y+r,x-r,y+2*r);     //tay trai 1
  221.             line (x-r,y+2*r,x,y+3*r);   //tay trai 2
  222.  
  223.             line (a,b,a+r,b);           //chan trai 1
  224.             line (a+r,b,a,b+r);         //chan trai 2
  225.             x=x+1;
  226.             a=a+1;
  227.             y=y+1;
  228.             b=b+1;
  229.         }
  230.  
  231. }
  232.  
  233. //************************************************************************
  234.  
  235. void nhom()
  236. {
  237.     for (int i=0;i<getmaxy()/2;i++)
  238.         {
  239.             delay(10);
  240.             cleardevice();
  241.             setcolor(3);
  242.             line (120,40,510,40);
  243.             line (100,42,480,42);
  244.             line (150,30,110,100);
  245.             line (145,35,105,105);
  246.             line (100,85,500,85);
  247.             line (80,87,480,87);
  248.             line (450,35,425,105);
  249.             line (448,33,423,103);
  250.             setcolor(YELLOW);
  251.             outtextxy(getmaxx()/4,50,"ho va ten :");
  252.             outtextxy(getmaxx()/3,60,"  &");
  253.             setcolor(9);
  254.             outtextxy(getmaxx()/5,70,"   Giao Vien Phu Trach : Mai Xuan Lan");
  255.  
  256.             setcolor(2);
  257.             outtextxy(getmaxx()/4,getmaxy()-i,"* * * MON : DO HOA MAY TINH * * *");
  258.         }
  259. }
  260.  
  261. //***************************************************************************
  262.  
  263. void gioithieu()
  264. {
  265.     delay(100);
  266.     for (int i=0;i<getmaxx()/2;i++)
  267.         {
  268.             setcolor(5);
  269.             outtextxy(i,getmaxy()/2,"CHAO MUNG CAC BAN DEN OLYMPIC BEIJING!!!");
  270.             delay(20);
  271.             cleardevice();
  272.         }
  273.  
  274. }
  275.  
  276. //**************************************************************************
  277.  
  278. void main()
  279. {
  280.     int mh=0,mode=0;
  281.     initgraph(&mh,&mode,"g:\\borlandc\\bgi");
  282.     int x,y;
  283.     randomize();
  284.     x=random(160);
  285.     y=random(160);
  286.  
  287.     nhom();
  288.     delay(2000);
  289.     gioithieu();
  290.  
  291.  
  292.     setcolor(10);
  293.     delay(2000);
  294.     outtextxy(getmaxx()/3,20,"BAI THI VAN DONG VIEN A");
  295.     delay(2000);
  296.     nguoi A(10,160,10,20,200);
  297.     for (int i=10;i<270;i=i+30)
  298.         A.nguoichay(i,160,10,i-10,200,20);
  299.     A.nhay(250,160,10,240,200,20);
  300.     A.giam1(250,160,10,240,200,10);
  301.     A.trenkhong(250,160,10,240,200,x);
  302.     A.cochan(250+x,160-x,10,240+x,200-x,10);
  303.     A.xuong(250+x,160-x,10,240+x,200-x,x+10);
  304.  
  305.     delay(1000);
  306.     cleardevice();
  307.     cout<<"\nthanh tich VDV A:\n "<<x*sqrt(2)/16<<" m";
  308.  
  309.     setcolor(YELLOW);
  310.     delay(1000);
  311.  
  312.     setcolor(WHITE);
  313.     delay(2000);
  314.     cleardevice();
  315.     outtextxy(getmaxx()/3,20,"BAI THI VAN DONG VIEN B");
  316.     delay(1000);
  317.     nguoi B(10,160,10,20,200);
  318.     for (int j=10;j<270;j=j+30)
  319.     B.nguoichay(j,160,10,j-10,200,20);
  320.     B.nhay(250,160,10,240,200,20);
  321.     B.giam1(250,160,10,240,200,10);
  322.     B.trenkhong(250,160,10,240,200,y);
  323.     B.cochan(250+y,160-y,10,240+y,200-y,10);
  324.     B.xuong(250+y,160-y,10,240+y,200-y,10+y);
  325.     setcolor(YELLOW);
  326.  
  327.     delay(1000);
  328.     cleardevice();
  329.     cout<<"\nthanh tich VDV B:\n "<<y*sqrt(2)/16<<" m";
  330.  
  331.     delay(2000);
  332.     setcolor(11);
  333.     outtextxy(getmaxx()/3,20,"Ket qua :");
  334.     setcolor(12);
  335.     if(x>y)
  336.     {
  337.         outtextxy(getmaxx()/3,30,"Van dong vien A thang");
  338.     }
  339.     else if (x<y)  outtextxy(getmaxx()/3,30,"Van dong vien B thang");
  340.          else outtextxy(getmaxx()/3,30,"2 van dong vien");
  341.     delay(5000);
  342.     getch();
  343.     closegraph();
  344. }
  mấy bạn có thể giúp mình cho nó thêm bối cảnh và có thêm tiếng động thì tốt quá.thanks ai các bạn nhiều(^.0)

  * Tiêu đề của bạn như vậy là vi phạm nội quy đó, mình sửa lại cho bạn rồi.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi QuangHoang : 05-10-2008 lúc 07:41 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Híc, đặt tên biến toàn x,y,a,b,r,t1,t2,... thì mình đọc code toét cả mắt cũng chẳng hiểu gì. Mà bạn sai như nào, báo lỗi gì, bạn muốn cải thiện chương trình ra sao, phải nói cụ thể thì mọi người mới giúp được bạn chứ.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  19

  lỗi thì k có lỗi mà nó đơn giản quá.mình k biết có thể thêm các yếu tố như cổ động viên rùi thêm bối cảnh cho nó sịnh động thêm tý xíu.hình người của mình vẽ còn đơn giản quá nữa.nhìn như que ấy.làm sao cho nó có cơ bắp 1 tý đc hem bạn.^^

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Nơi ở
  Kĩ viện
  Bài viết
  169

  Hix, muốn đẹp thì đừng vẽ = code như thế. Đó có phải là việc của mình đâu.
  Phá toái hư không - Bạch nhật thăng thiên.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  19

  vậy làm sao có thể cho thêm bối cảnh cho nó sinh động đc k mấy bạn.chứ về mấy khoản đó mình k rành lắm.

Các đề tài tương tự

 1. Sửa máy tính, cài đặt windows, phần mềm tại nhà nhanh nhất, rẻ nhất, hiệu quả nhất …
  Gửi bởi hopluccc trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-07-2013, 02:07 PM
 2. Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 25-10-2012, 02:48 AM
 3. Bài tập C++ NHập mảng một chiều gồm n phần tử kết thúc nhập khi nhập một chữ cái
  Gửi bởi thienthanoze trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 09-07-2012, 10:10 PM
 4. Bài tập C++ Viết phương trình nhập vào 1 chuỗi số.Hãy nhập vào 1 số.Đếm xem có bao nhiêu chữ số bạn vừa nhập
  Gửi bởi namtuocdn trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 16-10-2011, 10:39 AM
 5. Bài tập C++ Nhập mảng 1 chiều, nếu phần tử nhập trùng nhau thì bắt nhập lại
  Gửi bởi danielh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-07-2011, 03:35 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn