Mình đang làm một ứng dụng dùng TCP_Sockets để truyền dữ liệu giữa 2 máy. Trên máy client mình có một DataSet mình muốn gửi dataset này tới máy 2 bằng cách ghi ra stream (dataset.writeXML(stream)), bên máy server sẽ nhận stream này và đưa vào một dataset để import vào dữ liệu. Bên server nhận dữ liệu bằng dataset.readXML(stream) nhưng không nhận được dữ liệu. Các bạn có thể chỉ mình giải quyết vấn đề này với, mình mới bắt đầu với sockets nên gà lắm mong được các bạn giúp đỡ.