Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Cần người giúp sửa code của ct quản lý tài khoản

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  Post Cần người giúp sửa code của ct quản lý tài khoản

  Lúc tạo tài khoản thì nó lưu vào tập tin .txt, nhưng thoát chương trình ra vào lại thì vào đọc tài khoản không đc
  Code:
  //khai bao thu vien
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  #include<stdlib.h>
  #define MAX 100
  //khai bao cau truc
  typedef struct taikhoan{
  	long sohieu;
  	long cmnd;
  	char ten[31];
  	float sotien;
  	float laisuat;
  	}TK;
  typedef struct nganhang{
  	taikhoan tk[MAX];
  	int n;
  	}NH;
  //nhap 1 tai khoan
  void nhaptaikhoan(TK &tk)
     { float temp;
  	printf("Nhap so hieu: ");
  	scanf("%ld",&tk.sohieu);
  	printf("Nhap ho & ten: ");
  	fflush(stdin);
  	gets(tk.ten);
  	printf("Nhap so CMND: ");
  	scanf("%ld",&tk.cmnd);
  	printf("Nhap so tien: ");
  	scanf("%f",&temp);
  	tk.sotien=temp;
  	printf("Nhap lai suat: ");
  	scanf("%f",&temp);
  	tk.laisuat=temp;
     }
  //nhap nhieu tai khoan
  void nhap(NH &nh,int &d)
     {
  	nh.n=d+1;
  	for(int i=d;i<nh.n;i++)
  	nhaptaikhoan(nh.tk[i]);
  	d++;
     }
  //xuat 1 tai khoan
  void xuattaikhoan(TK tk)
     {
  	printf("\t*----------------------------------*");
  	printf("\n\tSo tai khoan: %ld\n",tk.sohieu);
  	printf("\tTen chu tai khoan: ");
  	puts(tk.ten);
  	printf("\tSo CMND: %ld\n",tk.cmnd);
  	printf("\tSo tien: %0.2f vnd\n",tk.sotien);
  	printf("\tLai suat la: %0.2f\%\n",tk.laisuat);
  	printf("\t*----------------------------------*");
     }
  //tim vi tri
  int tim(NH nh,long ma)
     {
  	for( int i=0;i<nh.n;i++)
  	if(nh.tk[i].sohieu==ma)
  	return i;
  	return -1;
     }
  //xuat 1 tai khoan khach hang
  void xuat(NH nh)
     { long am;
  	printf("Nhap so tai khoan: ");
  	scanf("%ld",&am);
  	for(int i=0;i<nh.n;i++)
  	if(nh.tk[i].sohieu==am)
  	{
  	 xuattaikhoan(nh.tk[i]);
  	}
     }
  //hien thi chi tiet danh sach tai khoan
  void hienthi(NH nh)
     {
  	for(int i=0;i<nh.n;i++)
  	xuattaikhoan(nh.tk[i]);
     }
  // khach hang rut tien
  void ruttien(NH &nh,long ma)
     { float tien;
  	int k=tim(nh,ma) ;
  	if (k>=0)
  	{
  	 printf("Nhap so tien muon rut: ");
  	 scanf("%f",&tien);
  	 nh.tk[k].sotien-=tien;
  	}
  	else
  	printf("Tai khoan ko ton tai\n");
     }
  //xem tien trong tai khoan
  void xem(NH nh,long ma)
     { int k=tim(nh,ma);
  	for( int i=k;i<nh.n;i++)
  	{
  	 printf("So tien hien co trong tai khoan la: %0.2f\n",nh.tk[i].sotien);
  	 getch();
  	}
     }
  //khach hang gui tien
  void guitien(NH &nh)
     { float them;
  	long x;
  	printf("Nhap so hieu: ");
  	scanf("%ld",&x);
  	printf("Nhap so tien muon gui vao: ");
  	scanf("%f",&them);
  	for(int i=0;i<nh.n;i++)
  	if(nh.tk[i].sohieu==x)
  	{
  	 nh.tk[i].sotien=nh.tk[i].sotien+them;
  	 getch();
  	}
     }
  //ngan hang tinh lai suat hang nam
  void laisuat(NH &nh)
     {
  	for(int i=0;i<nh.n;i++)
  	nh.tk[i].sotien+=nh.tk[i].sotien*(nh.tk[i].laisuat/100);
     }
  //ghi hoa don
  int write(NH nh)
     {	FILE *f=fopen("C:\DSTK.TXT","wt");
  	if(f==NULL)
  	{
  	 printf("Ko mo duoc duoc fie");
  	 return 0;
  	}
  	for(int i=0;i<nh.n;i++)
  	fprintf(f,"Thong tin khach hang:\nSo Hieu: %ld\nHo & Ten khach hang: %s\nSo CMND: %ld\nSo tien: %0.2f\nLai suat: %0.2f\%",nh.tk[i].sohieu,nh.tk[i].ten,nh.tk[i].cmnd,nh.tk[i].sotien,nh.tk[i].laisuat);
  	fclose(f);
  	return 0;
     }
  //doc hoa don
  int read(NH nh)
     {	FILE *f=fopen("C:\DSTK.TXT","rt");
  	if(f==NULL)
  	{
  	 printf("ko mo duoc duoc fie");
  	 return 0;
  	}
  	for(int i=0;i<nh.n;i++)
  	fprintf(f,"\nThong tin khach hang:\nSo Hieu: %ld\nHo & Ten khach hang: %s\nSo CMND: %ld\nSo tien: %0.2f\nLai suat: %0.2f\%",nh.tk[i].sohieu,nh.tk[i].ten,nh.tk[i].cmnd,nh.tk[i].sotien,nh.tk[i].laisuat);
  	fclose(f);
  	return 0;
     }
  void main()
     {
  	clrscr();
  	NH nh;long ma;int a,d=0;
  	textcolor(4);
  	for (int i=0;i<10;i++)
  	{
  	 printf("\n0: Thoat\n");
  	 printf("\n1: Tao tai khoan moi\n");
  	 printf("\n2: Rut tien trong tai khoan\n");
  	 printf("\n3: Gui them tien vao tai khoan\n");
  	 printf("\n4: Hien thi chi tiet tat ca tai khoan\n");
  	 printf("\n5: Xem chi tiet tai khoan dua vao so tai khoan\n");
  	 printf("\n6: Ngan hang tinh lai suat hang nam\n");
  	 printf("\n7: Xem so tien dang co trong tai khoan\n");
  	 printf("\n8: In hoa don\n");
  	 printf("\n9: Doc hoa don\n");
  	 printf("\nChon muc muon su dung: ");
  	 scanf("%d",&a);
  	 switch(a)
  	 {
  		case 0:exit(0);
  		case 1:nhap(nh,d); break;
  		case 2:printf("Nhap ma: ");scanf("%ld",&ma);ruttien(nh,ma); break;
  		case 3:guitien(nh); break;
  		case 4:hienthi(nh); break;
  		case 6:laisuat(nh); break;
  		case 5:xuat(nh); break;
  		case 7:printf("Nhap ma: ");scanf("%ld",&ma);xem(nh,ma); break;
  		case 8:write(nh); break;
  		case 9:read(nh); break;
  	 }
  	}
  	getch();
     }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Lúc tạo tài khoản thì nó lưu vào tập tin .txt, nhưng thoát chương trình ra vào lại thì vào đọc tài khoản không đc
  Mình lưu thử hoàn toàn được. Bạn làm rất tốt chỉ có vài điểm. Mình gióp ý thêm nhé

  Code:
  FILE *f=fopen("C:\DSTK.TXT","wt");
  	if(f==NULL)
  	{
  	 printf("Ko mo duoc duoc fie");
  	 return 0;
  	}
  Trên là tạo file chứ có phải mở đâu mà đc hay không.
  Phần 7 xem số tiền đang có trong tài khoảng, hoạt động không tốt lắm.
  Mà lãi suất đưa vào chắc để tính toán, nhưng xuất ra thì không có kết quả.
  Bạn xem lại đi nhé, have fun!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Code:
  FILE *f=fopen("C:\DSTK.TXT","wt");
    if(f==NULL)
    {
     printf("Ko mo duoc duoc fie");
     return 0;
    }
  Trên là tạo file chứ có phải mở đâu mà đc hay không.

  cái hàm fopen sẽ mở một file ra để đọc hoặc ghi tùy theo tham số thứ 2.
  lưu ý trong C/C++ khi sử dụng các ký tự đặc biệt như dấu "\" trong chuổi đường dẫn.

  C Code:
  1.  
  2. FILE *f=fopen("C:\\DSTK.TXT","wt"); // viết C:\\DSLK.txt thay vì C:\dslk.txt
  3.     if(f==NULL)
  4.     {
  5.       printf("Ko mo duoc duoc fie");
  6.       return 0;
  7.     }

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Giúp mình kết quả của các đoạn code sau
  Gửi bởi yoyo06 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 12-12-2012, 01:21 PM
 2. Đồ họa trên C++ Nhờ giúp đỡ về đoạn code vẽ đồ thị sinx với khoảng chia n
  Gửi bởi hoangaka2k8 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 19-03-2012, 10:38 PM
 3. Code đếm khoảng trắng chạy lỗi kiểm tra không ra đúng kết quả?
  Gửi bởi higushima trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 27-11-2011, 08:15 PM
 4. Code quản lý vật tư bằng C++ + Đề bài. Giúp mình sửa lỗi nhé!
  Gửi bởi dangviet150189 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-06-2010, 12:03 PM
 5. Code quản lý sinh viên bằng danh sách lối vòng. Giúp mình thay đổi code kế thừa?
  Gửi bởi caocanha trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2009, 03:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn