mình có 2 lớp và 1 hàm kiến tạo sau:
Code:
class Date{
   public: 
       Date();
       Date(int dayV,int monthV,int yearV);
       void getData();// doc du lieu tu istream vao cac bien thanh vien 
       void printShortForm()const;// in dang dd/mm/yyyy 
       void printLongForm()const;// in xau tieng Anh day du 
   private: 
        int day;
        int month;
        int year;
};
class BlogPost{ 
  public:
    BlogPost();
    BlogPost(Date t1,string tit,string bod);
    void Output();
    inline int getId();
    inline Date getCreationDate();
    inline string getTitle();
    inline string getBody();
  private:
    int id;
    static int lastIssuedId;
    Date creationDate;
    string title;
    string body;    
};
BlogPost::BlogPost(Date t1,string tit,string bod):creationDate(t1),title(tit),body(bod)
{}
trong lớp BlogPost thì id của mỗi biến kiểu BlogPost sẽ được tạo tự động, tức là nếu khai báo BlogPost b1,b2,b3; thì b1.getId()=1,b2.getId()=2,b1.getId()=3!
khi mình gán giá trị mới của b1=BlogPost(date,tit,bod); thì id sẽ bị cập nhật giá trị mới, mà mình k muốn điều này!
ví dụ
BlogPost b1,b2,b3;
Date d; //d=2/3/2012
d3=BlogPost(d,"zz","zzz");
thì id của d3 sẽ bị nhận giá trị bất kì nào đó,mà em lại muốn id không bị thay đổi

Đây là bài đầy đủ
Code:
#include <string>

#include <iostream>
#include <string> 
#include<ctime>
using namespace std;
time_t t = time(0);
struct tm * now = localtime( & t ); 
const string MONTHS[12] = {
    "January",
    "February",
    "March",
    "April",
    "May",
    "June",
    "July",
    "August",
    "September",
    "October",
    "November",
    "December"
};
class Date{
   public: 
       Date();
       Date(int dayV,int monthV,int yearV);
       void getData();// doc du lieu tu istream vao cac bien thanh vien 
       void printShortForm()const;// in dang dd/mm/yyyy 
       void printLongForm()const;// in xau tieng Anh day du 
   private: 
        int day;
        int month;
        int year;
};
class BlogPost{ 
  public:
    BlogPost();
    BlogPost(Date t1,string tit,string bod);
    void Output();
    inline int getId();
    inline Date getCreationDate();
    inline string getTitle();
    inline string getBody();
  private:
    int id;
    static int lastIssuedId;
    Date creationDate;
    string title;
    string body;    
};
int BlogPost::lastIssuedId=1;
int main(){
  Date d;
  BlogPost d1,d2,d3;
  d2=BlogPost(d,"Nui Khoai to","Quy Kuteo");
  d1.Output();
  d2.Output();
  d3.Output();
  cin.get(); 
  return 0;
}
Date::Date():day(now->tm_mday),month(now->tm_mon+1),year(now->tm_year+1900)
{}
Date::Date(int dayV,int monthV,int yearV):day(dayV),month(monthV),year(yearV)
{}
void Date::getData(){ 
  cout << "Nhap ngay: ";
  cin >> day; 
  cout << "Nhap thang: ";
  cin >> month;
  cout << "Nhap nam: ";
  cin >> year; 
  cin.ignore();
}
void Date::printShortForm()const{
   cout << (day < 10 ? "0" : "") << day << "/" 
   << (month < 10 ? "0" : "") << month << "/"
   << year;
}
void Date::printLongForm()const{ 
   cout << MONTHS[month - 1] << " " << day << ", " << year;
}
BlogPost::BlogPost():id(lastIssuedId++),title("EMTY"),body("EMTY")
{}
BlogPost::BlogPost(Date t1,string tit,string bod):creationDate(t1),title(tit),body(bod)
{}
void BlogPost::Output(){
  cout<<"ID "<<id
  <<" Date: ";
  creationDate.printShortForm();
  cout<<" Title: "<<title
  <<" Body: "<<body<<endl;
}
inline int BlogPost::getId(){
  return id;
}
inline Date BlogPost::getCreationDate(){
  return creationDate;
}
inline string BlogPost::getTitle(){
  return title;
}
inline string BlogPost::getBody(){
  return body;
}