Có pro nào giúp mình với
mình đang làm cái đồ án cuối kì môn lập trình win bằng xna mà khi đụng tới kế thừa lại bị lỗi
Vd:
mình có lớp Rung kế thừa lớp Tile:
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Media;
using Microsoft.Xna.Framework.Net;
using Microsoft.Xna.Framework.Storage;

namespace tank{
  class Rung:Tile
  {
    public Rung(Game game, Vector2 pos)
      : base(game, pos)
    {
    }
  }
}
lớp Tile
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Media;
using Microsoft.Xna.Framework.Net;
using Microsoft.Xna.Framework.Storage;
namespace tank
{
  class Tile
  {
    
    Texture2D texture{get;set;}
    Vector2 toado;
    public bool isCollides = false;
    public Tile(Game game, Vector2 _pos)
    {
      toado = _pos;
      
    }
    public void LoadContent(ContentManager Content,String str)
    {
      texture = Content.Load<Texture2D>(str);
    }
    public Rectangle GetBound()
    {
      return new Rectangle((int)toado.X, (int)toado.Y, texture.Width, texture.Height);
    }
    public bool CheckCollides(xetank sp)
    {
      return sp.GetBound().Intersects(GetBound());
    }
    public void Draw(SpriteBatch sp)
    {
      sp.Draw(texture, toado, Color.White);

    }
  }
}
hàm Game1:
Code:
 foreach (Rung khurung in listRung)
        khurung.Draw(spriteBatch);
thì lại bị như hình:

Còn các lớp Gach, Da không kế thừa: thì vẫn binh thường
Code:
//ve gach
      foreach (Gach viengach in listgach)
        viengach.Draw(spriteBatch);
      //ve da
      foreach (Da vienda in listDa)
        vienda.Draw(spriteBatch);