Ref Link Code:
mọi người vào dây để down video học C++ ban đầu nha,rất cơ bản