Trong giao diện chương trình Windows Explorer bạn bên này đưa ra :http://diendan.congdongcviet.com/sho...d.php?t=101906 . Mình nhận thấy file Unikey.exe có icon Unikey chính hiệu ~! Vấn đề đưa ra là : làm thế nào lấy icon của 1 file .exe khác ?

Mình có xem wa link bạn gauto988 đưa : http://www.codeproject.com/Articles/29137/Get-Registered-File-Types-and-Their-Associated-Ico
và có thử 1 vài code để lấy Icon của file được chọn , add vào Imagelist nhưng không thành công. Thiết nghĩ ko thể lấy Icon = cách sử dụng đuôi file ( vd : .rar , .exe ). Mình cần các bạn tư vấn về cách lấy icon của 1 file. Xin cám ơn !


Đây là code của mình :

Code:
void AddFileToTreeView(TreeNode currentnode, String name)
{
      try
      {
        string[] FileArray = Directory.GetFiles(name);
        if (FileArray.Length != 0)
        {
          foreach (String d in FileArray)
          {
            DirectoryInfo curFile = new DirectoryInfo(d.Substring(name.Length + 1));

            // Lấy icon là đuôi file ( vd : .rar )
            String duoifile = curFile.Extension;
            Icon icon = RegisteredFileType.ExtractIconFromFile(duoifile);
            // Xóa all images trong ImageList rồi Add icon vừa tìm vô ImageList
            imageList1.Images.Clear();
            imageList1.Images.Add(icon);

            imgindex = 0;
            selectindex = 0;
            TreeNode nodefile = new TreeNode(curFile.Name, imgindex, selectindex);
            currentnode.Nodes.Add(nodefile);
          }
        }
      }
      catch //(Exception ex)
      {
      }
}