em đang muốn vẽ một đường thẳng trong Form. Nhưng không Khai báo cái biến PaintEventArgs được. cụ thể là như thế này:

em không hiểu là cái biến PaintEventArgs e nó được truyền vào như thế nào? sao mà em không tự khai báo và khởi tạo cho nó được?
Code:
//đây là đoạn code em xem trên mạng, copy vào máy chạy được
protected override OnPaint(PaintEventArgs e) // vấn đề là làm sao truyền cái biến PaintEventArgs e                              //vào hàm
{
    Graphics g= e.Graphics;
    g.DrawLine(new Pen(Color.Red), new Point(0,0),new Point(100,100);
}

Code:
// em tự định nghĩa hàm DrawLine cho phù hợp với yêu cầu của mình thì không biết làm
 //sao khởi tạo được cái biến PaintEventArgs
void DrawLine()
{
     Pen p1 = new Pen(Color.Red);
     PaintEventArgs a= new PaintEventArgs(); // nó cứ báo lỗi cái chỗ này
     Graphics g= a.Graphics;
     g.DrawLine(p1, new Point(0,0),new Point(100,100);
}
vấn đề là như thế. em không biết diễn giải thế nào hết. bác nào biết chỉ cho em với (cách viết hàm vẽ đoạn thẳng trên form).