Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Tìm hiểu về cấu trúc file ZIP

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Talking Lập trình C | Tìm hiểu về cấu trúc file ZIP

  Hôm nay rảnh, X làm một hướng dẫn về cách đọc cấu trúc file ZIP nhé.

  1. Đề tài:

  TÌM HIỂU CẤU TRÚC FILE <ZIP>

  2. Yêu cầu

  - Có hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ lập trình C (chú ý: C99)
  - Biết lập trình (hiểu biết thì chưa đủ )
  - Biết đọc tiếng Anh hoặc biết dịch
  - Có một bộ C compiler (VC++, GCC, Intel C Compiler...gì cũng được)

  3. Độ Khó

  - Medium

  4. Bắt đầu tìm hiểu  [1] - Tìm hiểu sơ lược về cấu trúc file ZIP

  Thông tin tra cứu:
  Code:
  http://www.pkware.com/documents/casestudies/APPNOTE.TXT

  1. Cấu trúc chung của file ZIP:

  Code:
    [local file header 1]
    [file data 1]
    [data descriptor 1]
    . 
    .
    .
    [local file header n]
    [file data n]
    [data descriptor n]
    [archive decryption header] 
    [archive extra data record] 
    [central directory]
    [zip64 end of central directory record]
    [zip64 end of central directory locator] 
    [end of central directory record]


  - Chú ý: các giá trị được lưu dưới dạng little-endian byte order (nếu không biết nó là cái gì thì xin mời: GOOGLE.COM.VN)

  1-A. Local file header:

  Code:
      local file header signature   4 bytes (0x04034b50)
      version needed to extract    2 bytes
      general purpose bit flag    2 bytes
      compression method       2 bytes
      last mod file time       2 bytes
      last mod file date       2 bytes
      crc-32             4 bytes
      compressed size         4 bytes
      uncompressed size        4 bytes
      file name length        2 bytes
      extra field length       2 bytes
  
      file name (variable size)
      extra field (variable size)


  ....đọc hết cái trong thông tin tra cứu ở trên -> tớ đỡ phải copy mệt lắm

  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Arrow Local File Header

  [2] Ví dụ xử lý khúc dạo đầu Local File Header

  - Đọc khúc trên cho hiểu nha

  - Giờ thực tập

  Bài 1:
  - Tạo một file ZIP
  - Viết chương trình C đơn giản trả về kích thước của file đầu tiên trong gói ZIP.
  - Kích thước bao gồm: kích thước sau khi nén và kích thước trước khi nén.
  - Viết thành dưới dạng hàm để re-use

  Cách làm:
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. #define    COMPRESSED_SIZE_OFFSET   18
  4. #define    UNCOMPRESSED_SIZE_OFFSET 22
  5. #define BLOCK                    01
  6.  
  7. long get_csize(const char* file_name);
  8. long get_ucsize(const char* file_name);
  9.  
  10. // EP
  11. int main(void)
  12. {
  13.     // file location
  14.     const char* file_name = "C:\\test.zip";
  15.     // in ra
  16.     printf("Compressed   size: %d\n", get_csize (file_name));
  17.     printf("Uncompressed size: %d\n", get_ucsize(file_name));
  18.     return 0;
  19. }
  20.  
  21. long get_csize(const char* file_name)
  22. {
  23.     FILE* fp;
  24.     long size;
  25.     fp = fopen(file_name,"rb"); // doc file duoi dang binary
  26.     if(!fp)
  27.         return -1;
  28.     fseek(fp, COMPRESSED_SIZE_OFFSET, SEEK_SET); // nhay toi offset 18 <-- compressed
  29.     fread(&size, 4, BLOCK, fp); // lay kich thuoc: 4 bytes
  30.     fclose(fp);
  31.     return size;
  32. }
  33. long get_ucsize(const char* file_name)
  34. {
  35.     FILE* fp;
  36.     long size;
  37.     fp = fopen(file_name,"rb");
  38.     if(!fp)
  39.         return -1;
  40.     fseek(fp, UNCOMPRESSED_SIZE_OFFSET, SEEK_SET); // nhay toi offset 22 <-- uncompressed
  41.     fread(&size, 4, BLOCK, fp); // lay kich thuoc: 4 bytes
  42.     fclose(fp);
  43.     return size;
  44. }

  Code trên là mình chém địa chỉ (offset) để lấy giá trị (value). Dành cho các bạn mới nhập môn cho dễ hiểu.
  Về cơ bản thực dụng ta sẽ sử dụng kiểu Cấu Trúc (struct) để xử lý.

  Sau đây là một số bài tập để các bạn tập tành cho quen với xử lý header structure:

  Bài 2:
  - Tạo một gói file ZIP (1 file thôi). Ví dụ: test.zip (có 1 file: test.txt)
  - Viết chương trình C đơn giản lấy tên của file duy nhất trong gói ZIP.

  Bài 3:
  - Xác định độ nén của 1 file ZIP bất kì

  Bài 4:
  - Tạo một gói file ZIP (1 file thôi). Ví dụ: test.zip (có 1 file: test.txt)
  - In ra tất cả các trường trong cấu trúc Local File Header đầu tiên

  Xin mời ^^!

  Hướng dẫn giải các bài ở mục [2]

  Để đảm bào tính an toàn khi đọc cấu trúc, mình tạo một cấu trúc rồi đọc lần lượt từng byte một. Như vậy cả 3 bài sẽ được giải quyết gọn lẹ hơn.

  Để code đơn giản mình tạo 3 file: zip.h - zip.cpp - main.cpp

  A) zip.h
  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date   10 Oct 2008
  4.  */
  5. #ifndef _ZIP_
  6. #define _ZIP_
  7.  
  8. #define SHORT short
  9. #define WORD  unsigned int
  10.  
  11. typedef struct _zip_local_file_header {
  12.     WORD signature;
  13.     SHORT version;
  14.     SHORT bit_flag;
  15.     SHORT compression_method;
  16.     SHORT lmf_time;
  17.     SHORT lmf_date;
  18.     WORD crc32;
  19.     WORD csize;
  20.     WORD ucsize;
  21.     SHORT fn_length;
  22.     SHORT ex_length;
  23. } ZIP_LOCAL_FILE_HEADER;
  24.  
  25. void  read_lfh(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh, FILE* fp);
  26. char* get_fname(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh, FILE* fp);
  27.  
  28. #endif // _ZIP_

  B) zip.cpp
  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date   10 Oct 2008
  4.  */
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <stdlib.h>
  7. #include "zip.h"
  8.  
  9. void read_lfh(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh, FILE* fp)
  10. {
  11.     if(fp != (FILE*) NULL) {
  12.         fseek(fp, 0, SEEK_SET);
  13.         fread(&lfh->signature,          sizeof(WORD),  1, fp);
  14.         fread(&lfh->version,            sizeof(SHORT), 1, fp);
  15.         fread(&lfh->bit_flag,           sizeof(SHORT), 1, fp);
  16.         fread(&lfh->compression_method, sizeof(SHORT), 1, fp);
  17.         fread(&lfh->lmf_time,            sizeof(SHORT), 1, fp);
  18.         fread(&lfh->lmf_date,            sizeof(SHORT), 1, fp);
  19.         fread(&lfh->crc32,                sizeof(WORD),  1, fp);
  20.         fread(&lfh->csize,                sizeof(WORD),  1, fp);
  21.         fread(&lfh->ucsize,                sizeof(WORD),  1, fp);
  22.         fread(&lfh->fn_length,            sizeof(SHORT), 1, fp);
  23.         fread(&lfh->ex_length,            sizeof(SHORT), 1, fp);        
  24.     }
  25. }
  26.  
  27. char* get_fname(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh, FILE* fp)
  28. {
  29.     int fn_len = lfh->fn_length; // lay do dai ten file
  30.     // khoi tao chuoi: do dai ten file + 1
  31.     char* fname = (char*) malloc( sizeof(char) * fn_len + sizeof(char));
  32.     fseek(fp, 30, SEEK_SET); // dat con tro voi OFFSET: 30
  33.     fread(fname, sizeof(char), fn_len, fp); // lay ten file
  34.     *(fname + fn_len) = 0; // ket thuc chuoi \0
  35.     return fname;
  36. }

  C) main.cpp
  C++ Code:
  1. /*
  2.  * @author Xcross87
  3.  * @date   10 Oct 2008
  4.  */
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <stdlib.h>
  7. #include <malloc.h>
  8. #include "zip.h"
  9.  
  10. // EP
  11. int main(void)
  12. {
  13.     // file location
  14.     const char* file_name = "C:\\test.zip";
  15.  
  16.     ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh;
  17.     FILE* fp;
  18.  
  19.     fp = fopen(file_name, "rb");
  20.     lfh = (ZIP_LOCAL_FILE_HEADER*) malloc(sizeof(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER));
  21.     if(!fp) return -1;
  22.  
  23.     read_lfh(lfh, fp);
  24.  
  25.     printf("name: %s \n", get_fname(lfh, fp));
  26.  
  27.     return 0;
  28. }

  Bài rất đơn giản không có gì phức tạp chuyên môn hóa cả
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails ZIPformat.jpg  
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Red face [Magic Bytes]

  Tạm dừng về cấu trúc của file ZIP, ta bàn sang một vấn đề khác về nhận dạng format.

  File ZIP được xác nhận trong Magic Bytes với mã:
  Code:
  504Bh
  0x504B
  Offset: 0x00
  => tương ứng với P K hay là 1 kí tự đầu của tác giả tạo ra file ZIP (Phil Katz)
  <chú ý: little-high byte order hoặc little-high word order [Intel]>

  Lấy ra 2 bytes này
  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. #define LOW_WORD 0x504B
  4.  
  5.  
  6. int main(void)
  7. {
  8.     FILE* fp;
  9.     char list[2];
  10.     fp = fopen("C:\\test.zip", "rb"); // ban tu them vao cai if(!fp) nhe
  11.  
  12.     // offset 0x00 : magic byte: 0x50 0x4B (PK)
  13.     fread(list, sizeof(char), 2, fp);
  14.     printf("%c %c", list[0], list[1]); // in ra
  15.     fclose(fp);
  16.  
  17.     return 0;
  18. }

  Từ điểm này bạn có thể tạo một ứng dụng kiểm tra xem một file có phải là file ZIP không ^^!

  Zui zẻ nha
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Wink [2] Thống kê

  Code:
  LOCAL FILE HEADER
  -----------------
  
  OFFSET LABEL    TYP VALUE    DESCRIPTION
  ------ ----------- ---- ----------- ---------------------------------- 
  00   ZIPLOCSIG  HEX 04034B50  ;Local File Header Signature 
  04   ZIPVER   DW  0000    ;Version needed to extract 
  06   ZIPGENFLG  DW  0000    ;General purpose bit flag 
  08   ZIPMTHD   DW  0000    ;Compression method 
  0A   ZIPTIME   DW  0000    ;Last mod file time (MS-DOS) 
  0C   ZIPDATE   DW  0000    ;Last mod file date (MS-DOS) 
  0E   ZIPCRC   HEX 00000000  ;CRC-32
  12   ZIPSIZE   HEX 00000000  ;Compressed size 
  16   ZIPUNCMP  HEX 00000000  ;Uncompressed size
  1A   ZIPFNLN   DW  0000    ;Filename length
  1C   ZIPXTRALN  DW  0000    ;Extra field length 
  1E   ZIPNAME   DS  ZIPFNLN   ;filename 
  --   ZIPXTRA   DS  ZIPXTRALN  ;extra field 
  
  CENTRAL DIRECTORY STRUCTURE
  --------------------------- 
   
  OFFSET LABEL    TYP VALUE    DESCRIPTION
  ------ ----------- ---- ----------- ----------------------------------
  00   ZIPCENSIG  HEX 02014B50  ;Central file header signature 
  04   ZIPCVER   DB  00     ;Version made by 
  05   ZIPCOS   DB  00     ;Host operating system 
  06   ZIPCVXT   DB  00     ;Version needed to extract 
  07   ZIPCEXOS  DB  00     ;O/S of version needed for extraction 
  08   ZIPCFLG   DW  0000    ;General purpose bit flag 
  0A   ZIPCMTHD  DW  0000    ;Compression method 
  0C   ZIPCTIM   DW  0000    ;Last mod file time (MS-DOS)
  0E   ZIPCDAT   DW  0000    ;Last mod file date (MS-DOS) 
  10   ZIPCCRC   HEX 00000000  ;CRC-32
  14   ZIPCSIZ   HEX 00000000  ;Compressed size
  18   ZIPCUNC   HEX 00000000  ;Uncompressed size 
  1C   ZIPCFNL   DW  0000    ;Filename length 
  1E   ZIPCXTL   DW  0000    ;Extra field length 
  20   ZIPCCML   DW  0000    ;File comment length 
  22   ZIPDSK   DW  0000    ;Disk number start
  24   ZIPINT   DW  0000    ;Internal file attributes 
   
      LABEL    BIT    DESCRIPTION
      ----------- --------- -----------------------------------------
      ZIPINT     0    if = 1, file is apparently an ASCII or 
                 text file 
             0    if = 0, file apparently contains binary 
                 data 
  
             1-7   unused in version 1.0.
   
  26   ZIPEXT   HEX 00000000  ;External file attributes, host 
                    ;system dependent
  2A   ZIPOFST   HEX 00000000  ;Relative offset of local header 
                    ;from the start of the first disk 
                    ;on which this file appears
  2E   ZIPCFN   DS  ZIPCFNL   ;Filename or path - should not 
                    ;contain a drive or device letter, 
                    ;or a leading slash. All slashes 
                    ;should be forward slashes '/' 
  --   ZIPCXTR   DS  ZIPCXTL   ;extra field
  --   ZIPCOM   DS  ZIPCCML   ;file comment
  
  
  END OF CENTRAL DIR STRUCTURE
  ---------------------------- 
   
  OFFSET LABEL    TYP VALUE    DESCRIPTION 
  ------ ----------- ---- ----------- ---------------------------------- 
  00   ZIPESIG   HEX 06064B50  ;End of central dir signature
  04   ZIPEDSK   DW  0000    ;Number of this disk 
  06   ZIPECEN   DW  0000    ;Number of disk with start central dir 
  08   ZIPENUM   DW  0000    ;Total number of entries in central dir 
                    ;on this disk 
  0A   ZIPECENN  DW  0000    ;total number entries in central dir 
  0C   ZIPECSZ   HEX 00000000  ;Size of the central directory
  10   ZIPEOFST  HEX 00000000  ;Offset of start of central directory 
                    ;with respect to the starting disk
                    ;number 
  14   ZIPECOML  DW  0000    ;zipfile comment length 
  16   ZIPECOM   DS  ZIPECOML  ;zipfile comment
   
  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Bài tập tiếp theo dành cho các bạn thích cái này:

  Bài 5:
  - Tạo 1 gói ZIP chứa 1 file duy nhất
  - Viết chương trình hiển thị cấu trúc của file header đầu tiên

  Xin mời thử sức ^_^!
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  28

  Mặc định Lập trình C | Tìm hiểu về cấu trúc file ZIP

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Xcross87 Xem bài viết
  Bài tập tiếp theo dành cho các bạn thích cái này:

  Bài 5:
  - Tạo 1 gói ZIP chứa 1 file duy nhất
  - Viết chương trình hiển thị cấu trúc của file header đầu tiên

  Xin mời thử sức ^_^!
  Cám ơn bạn Xcross87 đã post bài tham khảo rất hữu ích về ZIP file.
  Mình thử làm bài 5 như sau không biết đúng sai mong bạn chỉ giáo thêm:

  zip.h:
  C++ Code:
  1. /*
  2. * @author Xcross87
  3. * @date   10 Oct 2008
  4. */
  5. #ifndef _ZIP_
  6. #define _ZIP_
  7.  
  8. #define SHORT short
  9. #define WORD  unsigned int
  10.  
  11. typedef struct _zip_local_file_header {
  12.    WORD signature;
  13.    SHORT version;
  14.    SHORT bit_flag;
  15.    SHORT compression_method;
  16.    SHORT lmf_time;
  17.    SHORT lmf_date;
  18.    WORD crc32;
  19.    WORD csize;
  20.    WORD ucsize;
  21.    SHORT fn_length;
  22.    SHORT ex_length;
  23.    char  file_name[20];
  24.    char  extra_field[20];
  25.  
  26. } ZIP_LOCAL_FILE_HEADER;
  27.  
  28. void  read_lfh(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh, FILE* fp);
  29. void  write_lfh(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh);
  30. char* get_fname(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh, FILE* fp);
  31. bool  isZipFile(const char* file_name);
  32.  
  33. #endif // _ZIP_

  zip.cpp:
  C++ Code:
  1. /*
  2. * @author Xcross87
  3. * @date   10 Oct 2008
  4. */
  5. #include <stdio.h>
  6. #include <stdlib.h>
  7. #include <string.h>
  8. #include "zip.h"
  9.  
  10. //====================================================================================
  11. void read_lfh(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh, FILE* fp)
  12. {
  13.    if(fp != (FILE*) NULL) {
  14.       fseek(fp, 0, SEEK_SET);
  15.       fread(&lfh->signature,          sizeof(WORD),  1, fp);
  16.       fread(&lfh->version,            sizeof(SHORT), 1, fp);
  17.       fread(&lfh->bit_flag,           sizeof(SHORT), 1, fp);
  18.       fread(&lfh->compression_method, sizeof(SHORT), 1, fp);
  19.       fread(&lfh->lmf_time,           sizeof(SHORT), 1, fp);
  20.       fread(&lfh->lmf_date,           sizeof(SHORT), 1, fp);
  21.       fread(&lfh->crc32,              sizeof(WORD),  1, fp);
  22.       fread(&lfh->csize,              sizeof(WORD),  1, fp);
  23.       fread(&lfh->ucsize,             sizeof(WORD),  1, fp);
  24.       fread(&lfh->fn_length,          sizeof(SHORT), 1, fp);
  25.       fread(&lfh->ex_length,          sizeof(SHORT), 1, fp);
  26.       fread(&lfh->file_name,          sizeof(char)*lfh->fn_length, 1, fp);      
  27.       fread(&lfh->extra_field,        sizeof(char)*lfh->ex_length, 1, fp);      
  28.    }
  29. }
  30.  
  31. //========================================================
  32. char* get_fname(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh, FILE* fp)
  33. {
  34.    int fn_len = lfh->fn_length; // lấy độ dài tên file
  35.    // khởi tạo chuỗi: độ dài tên file + 1
  36.    char* fname = (char*) malloc( sizeof(char) * fn_len + sizeof(char));
  37.    fseek(fp, 30, SEEK_SET); // đặt con trỏ với OFFSET: 30
  38.    fread(fname, sizeof(char), fn_len, fp); // lấy tên file
  39.    *(fname + fn_len) = 0; // kết thúc chuỗi \0
  40.    return fname;
  41. }
  42.  
  43. //========================================================
  44. bool isZipFile(const char* file_name)
  45. {
  46.    bool status = false;
  47.    FILE* fp;
  48.    char list[2];
  49.  
  50.    fopen_s(&fp,file_name, "rb");
  51.    
  52.    if (!fp)
  53.       printf("\nError open %s for reading!\n", file_name);
  54.    else      
  55.    {
  56.       // offset 0x00 : magic byte: 0x50 0x4B (PK)
  57.       fread(list, sizeof(char), 2, fp);
  58.       //printf("%c %c", list[0], list[1]); // in ra P K
  59.       if ((strcmp(list, "PK")==0))
  60.          status = true;
  61.    }
  62.    fclose(fp);
  63.    return status;
  64. }
  65.  
  66. //========================================================
  67. void write_lfh(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh)
  68. {
  69.    printf("Signature          = %x\n",   lfh->signature);
  70.    printf("Version            = %x\n",   lfh->version);
  71.    printf("Bit_Flag           = %d\n",   lfh->bit_flag);
  72.    printf("Compression method = %d\n",   lfh->compression_method);
  73.    printf("Time               = %x\n",   lfh->lmf_time);
  74.    printf("Date               = %ld\n",  lfh->lmf_date);
  75.    printf("CRC32              = %x\n",   lfh->crc32);
  76.    printf("CSize              = %ld\n",  lfh->csize);
  77.    printf("UCSize             = %ld\n",  lfh->ucsize);
  78.    printf("Filename length    = %ld\n",  lfh->fn_length);
  79.    printf("Filename ex_length = %ld\n",  lfh->ex_length);      
  80.    printf("Filename           = %s\n",   lfh->file_name);      
  81.    printf("Extra field        = %s\n",   lfh->extra_field);      
  82. }

  main.cpp
  C++ Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <malloc.h>
  4. #include "zip.h"
  5.  
  6. // EP
  7. int main(void)
  8. {
  9.    // file location
  10.    const char* file_name = "C:\\test.zip";
  11.  
  12.    ZIP_LOCAL_FILE_HEADER* lfh;
  13.    FILE* fp;
  14.  
  15.    if (isZipFile(file_name))
  16.    {
  17.       fopen_s(&fp, file_name, "rb");
  18.       if (!fp)
  19.          return -1;
  20.  
  21.       lfh = (ZIP_LOCAL_FILE_HEADER*) malloc(sizeof(ZIP_LOCAL_FILE_HEADER));
  22.       read_lfh(lfh, fp);
  23.       printf("name: %s \n\n", get_fname(lfh, fp));
  24.       printf("Zipfile Header Infos:\n\n");
  25.       write_lfh(lfh);
  26.    }
  27.    return 0;
  28. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thichgame : 21-12-2008 lúc 04:55 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Algorithm Nhập 2 file XML khác cấu trúc thành 1 file XML
  Gửi bởi lenovi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-07-2013, 11:24 AM
 2. ADO.NET Có thể lưu file ảnh vào file text có cấu trúc ?
  Gửi bởi dongtrien trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 22-11-2012, 09:50 AM
 3. Lập trình C Cách đọc dữ liệu từ 1 file vào mảng cấu trúc?
  Gửi bởi piavg trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 21-02-2012, 09:58 PM
 4. Bài tập C++ lập danh sách bằng text file và tạo cấu trúc để đọc file đó
  Gửi bởi journo trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 09-02-2011, 08:51 PM
 5. Cấu trúc file excel | Cấu trúc file xls. Giúp mình với?
  Gửi bởi knightofit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-04-2009, 10:44 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn