Tiêu đề bài viết của mình đã nói lên tất cả rồi, mình muốn hỏi [StructLayout(LayoutKind.Sequential)] để làm gì vậy