Hiện tại, thầy bọn minh giao dự án đánh cờ caro online. Do đó mình muốn liên kết Client và Server qua socket. Khi Server và Client trao đổi dữ liệu mình muốn gửi theo cấu trúc struct sau:
Code:
struct Message
{
     int sign;        //sign là 1 số nguyên, nhằm cho biết đây là message loại gì, chẳng hạn như login, ...
     int count;       //count là số lượng xâu kí tự
     char* mes[10];   //mes là mảng các xâu kí tự để lưu thông tin, tối đa 10 xâu
};
Có điều sau khi sử dụng hàm read và write để trao đổi dữ liệu, client chỉ có thể nhận được sign hoặc count còn khi hiển thị mes thì bị lỗi "Segmentation fault".
Mình hiểu lỗi trên là do các xâu mes[] bên phía nhận chưa khai báo. Nhưng do cấu trúc động thế này, mình không muốn dùng mảng 2 chiều.
Vậy các bạn cho mình hỏi có cách nào để hàm read và write có thể gửi cho nhau 1 mảng động như struct bên trên không. Thanks