? Bạn muốn kết thúc một tiến trình (một ứng dụng hay một dịch vụ).
» Thu lấy đối tượng Process mô tả tiến trình hệ điều hành cần kết thúc. Đối với các ứng dụng dựa-trên-Windows, hãy gọi phương thức Process.CloseMainWindow để gửi một thông điệp đến cửa sổ chính của ứng dụng. Đối với các ứng dụng dựa-trên-Windows bỏ qua CloseMainWindow, hay đối với các ứng dụng không-dựa-trên-Windows, gọi phương thức Process.Kill.
Nếu khởi chạy một tiến trình mới từ mã lệnh được-quản-lý bằng lớp Process (đã được thảo luận trong mục 4.10), bạn có thể kết thúc tiến trình mới bằng đối tượng Process mô tả tiến trình này. Bạn cũng có thể thu lấy các đối tượng Process chỉ đến các tiến trình khác hiện đang chạy bằng các phương thức tĩnh của lớp Process (được tóm tắt trong bảng 4.4).

Bảng 4.4 Các phương thức dùng để thu lấy các tham chiếu Process
Phương thức:Mô tả
GetCurrentProcess:Trả về đối tượng Process mô tả tiến trình hiện đang tích cực.
GetProcessById:Trả về đối tượng Process mô tả tiến trình với ID được chỉ định.
GetProcesses:Trả về mảng các đối tượng Process mô tả tất cả các tiến trình hiện đang tích cực.
GetProcessesByName:Trả về mảng các đối tượng Process mô tả tất cả các tiến trình hiện đang tích cực với tên thân thiện được chỉ định. Tên thân thiện là tên của file thực thi không tính phần mở rộng và đường dẫn; ví dụ, notepad hay calc.

Một khi đã có đối tượng Process mô tả tiến trình cần kết thúc, bạn cần gọi phương thức CloseMainWindow hay phương thức Kill. Phương thức CloseMainWindow gửi một thông điệp đến cửa sổ chính của ứng dụng dựa-trên-Windows. Phương thức này có cùng tác dụng như thể người dùng đóng cửa sổ chính bằng trình đơn hệ thống, và nó cho cơ hội ứng dụng thực hiện việc tắt một cách bình thường. CloseMainWindow sẽ không kết thúc các ứng dụng không có cửa sổ chính hoặc các ứng dụng có cửa sổ chính bị vô hiệu (có thể vì một hộp thoại hiện đang được mở). Với những tình huống như thế, CloseMainWindow sẽ trả về false.
CloseMainWindow trả về true nếu thông điệp được gửi thành công, nhưng không bảo đảm tiến trình thật sự kết thúc. Ví dụ, các ứng dụng dùng để soạn thảo dữ liệu thường sẽ cho cơ hội người dùng lưu lại các dữ liệu chưa được lưu nếu nhận được thông điệp này. Người dùng thường có cơ hội hủy bỏ việc đóng cửa sổ với những tình huống như thế. Điều này nghĩa là CloseMainWindow sẽ trả về true, nhưng ứng dụng vẫn cứ chạy khi người dùng hủy bỏ. Bạn có thể sử dụng phương thức Process.WaitForExit để báo hiệu việc kết thúc tiến trình và thuộc tính Process.HasExited để kiểm tra tiến trình đã kết thúc hay chưa. Và bạn cũng có thể sử dụng phương thức Kill.
Phương thức Kill kết thúc một tiến trình ngay lập tức; người dùng không có cơ hội dừng việc kết thúc, và tất cả các dữ liệu chưa được lưu sẽ bị mất. Kill là tùy chọn duy nhất để kết thúc các ứng dụng dựa-trên-Windows không đáp lại CloseMainWindow và để kết thúc các ứng dụng không-dựa-trên-Windows.
Ví dụ dưới đây khởi chạy một thể hiện mới của Notepad, đợi 5 giây, sau đó kết thúc tiến trình Notepad. Trước tiên, ví dụ này kết thúc tiến trình bằng CloseMainWindow. Nếu CloseMainWindow trả về false, hoặc tiến trình Notepad vẫn cứ chạy sau khi CloseMainWindow được gọi, ví dụ này sẽ gọi Kill và buộc tiến trình Notepad kết thúc; bạn có thể buộc CloseMainWindow trả về false bằng cách bỏ mặc hộp thoại File Open mở.
Visual C# Code:
 1. using System;
 2. using System.Threading;
 3. using System.Diagnostics;
 4.  
 5. public class TerminateProcessExample {
 6.     public static void Main () {
 7.         // Tạo một Process mới và chạy notepad.exe.
 8.         using (Process process = Process.Start("notepad.exe")) {
 9.  
 10.             // Đợi 5 giây và kết thúc tiến trình Notepad.
 11.             Console.WriteLine("Waiting 5 seconds before terminating" +
 12.                 " notepad.exe.");
 13.             Thread.Sleep(5000);
 14.  
 15.             // Kết thúc tiến trình Notepad.
 16.             Console.WriteLine("Terminating Notepad with " +
 17.                 "CloseMainWindow.");
 18.  
 19.             // Gửi một thông điệp đến cửa sổ chính.
 20.             if (!process.CloseMainWindow()) {
 21.  
 22.                 // Không gửi được thông điệp. Kết thúc Notepad bằng Kill.
 23.                 Console.WriteLine("CloseMainWindow returned false - " +
 24.                     " terminating Notepad with Kill.");
 25.                 process.Kill();
 26.  
 27.             } else {
 28.  
 29.                 // Thông điệp được gửi thành công; đợi 2 giây
 30.                 // để chứng thực việc kết thúc trước khi viện đến Kill.
 31.                 if (!process.WaitForExit(2000)) {
 32.  
 33.                     Console.WriteLine("CloseMainWindow failed to" +
 34.                         " terminate - terminating Notepad with Kill.");
 35.                     process.Kill();
 36.                 }
 37.             }
 38.         }
 39.  
 40.         // Nhấn Enter để kết thúc.
 41.         Console.WriteLine("Main method complete. Press Enter.");
 42.         Console.ReadLine();
 43.     }
 44. }

Trích từ "Các giải pháp lập trình C#"