Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Thuật toán QuickSort trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Bài viết
  4

  Mặc định Thuật toán QuickSort trong lập trình C

  Mình đã cài đặt chương trình ứng dụng QuickSort,sau khi chạy thì chương trình bị đứng.
  Mong mọi người giúp đỡ !!
  Đây là code:
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #define max 100
  4. void quicksort(int a[], int n) ;
  5. void main()                  
  6. {
  7.     int a[],n;
  8.     printf("\nNhap so phan tu mang:") ;
  9.     scanf("%d", &n);
  10.     for(int i=0 ; i<n; i++)
  11.     {   printf("Nhap so:") ;
  12.         scanf("%d", &a[i]) ;
  13.         }
  14.     printf("\nMang truoc khi sap xep:\t") ;
  15.     for(i=0 ; i<n; i++)
  16.     {   printf("%d", a[i]) ;
  17.     }
  18.     printf("\nMang sau khi sap xep:\t");
  19.     quicksort(a, n);
  20.         getch();
  21. }
  22. void quicksort(int a[],int n)
  23. {
  24.     int l,r,i,j,t,x,stack[max],top=-1;
  25.         stack[++top]=n-1;stack[++top]=0;
  26.     do
  27.     {       l=stack[top--];r=stack[top--];
  28.         i=l;j=r;x=a[(l+r)/2];
  29.         do
  30.         {
  31.             while(a[i]<x) i++;
  32.             while(a[j]>x) j--;
  33.             if(i>=j){t=a[i];a[i]=a[j];t=a[j];i++;j--;}
  34.          }while(i<=j);
  35.         if(i<r){stack[++top]=r;stack[++top]=i;}
  36.         if(j>l){stack[++top]=j;stack[++top]=l;}
  37.       }while(top!=-1);
  38.   }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi playboy : 14-10-2008 lúc 09:13 AM. Lý do: code thiếu i++;j--;

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  chưa xét tới vội thuật toán của bạn như thế nào phần cài đặt đã bị die rùi

  C Code:
  1. while(top!=-1);
  lặp chết ở đây là do nguyên nhân chẳng khi nào top == -1 để mà thoát cả

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Trước hết mình đưa cho bạn hàm QuickSort viết bằng đệ qui.

  do các hàm của nó hơi dài nên zkday sẽ chia ra thành từng hàm nhỏ và post lên cho các bạn tiện theo dõi.

  C++ Code:
  1.  
  2. void quickSortRecursive(int a[], int n)
  3. {
  4.   q_sort(a, 0, n - 1);
  5. }
  6.  
  7. void q_sort(int a[], int left, int right)
  8. {
  9.     int pivot, iLeft, iRight;
  10.     iLeft = left; // lưu lại các giá trị left và right để tính toán
  11.     iRight = right;
  12.  
  13.     pivot = a[left]; // lấy vị trí của pivot là left
  14.     while (left < right) // trong khi left còn nhỏ hơn right thì làm
  15.     {
  16.         while ((a[right] >= pivot) && (left < right)) // nếu a[right]>=pivot và left còn nhỏ hơn right thì làm
  17.             right--; // giảm right
  18.         if (left != right) // nếu left != right thì làm
  19.         {
  20.             a[left] = a[right]; //gán giá trị cho left
  21.             left++; // tăng left lên
  22.         }
  23.         //tương tự
  24.         while ((a[left] <= pivot) && (left < right))
  25.             left++;
  26.         if (left != right)
  27.         {
  28.             a[right] = a[left];
  29.             right--;
  30.         }
  31.     }
  32.     a[left] = pivot; // gán a[left] lại giá trị pivot
  33.  
  34.     pivot = left;// dùng biến pivot để lưu lại giá trị của left
  35.     left = iLeft; // đưa left lại giá trị của iLeft để gọi lại đệ qui
  36.     right = iRight; // đưa right lại giá trị của iRight để gọi lại đệ qui
  37.  
  38.     if (left < pivot)
  39.         q_sort(a, left, pivot-1);// gọi đệ qui q_sort với nửa mảng đầu của mảng cần sort
  40.     if (right > pivot)
  41.         q_sort(a, pivot+1, right); // gọi đệ qui q_sort với nửa mảng đầu của mảng cần sort
  42. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 15-10-2008 lúc 01:15 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Còn đây là hàm QuickSort viết không đệ qui.
  Lưu ý trong chương trình có dùng lớp stack của STL. chi tiết tham khảo tại MSDN .


  C++ Code:
  1.  
  2. void QuickSortUnRecursive(int a[],int n)
  3. {
  4.     int left,right,iLeft,iRight;   
  5. // khai báo 2 đối tượng thuộc lớp stack với mỗi phần tử là kiểu int.
  6.     stack<int> stackLeftIndex;
  7.     stack<int> stackRightIndex;
  8.    
  9.     stackLeftIndex.push(0); //Push phần tử thứ 0: left vào stackLeft
  10.     stackRightIndex.push(n-1); // Push phần tử thứ n-1: right vào stackRight
  11.    
  12.     do
  13.     {
  14.         left = stackLeftIndex.top(); // lấy phần tử đầu ra
  15.         right = stackRightIndex.top(); // lấy phần tử đầu ra
  16.        
  17.         int pivot;// phần tử pivot
  18.  
  19.         iLeft = left;
  20.         iRight = right;
  21.  
  22.         pivot = a[left];
  23.  
  24.         while (left < right)
  25.         {
  26.             while ((a[right] >= pivot) && (left < right))
  27.                 right--;
  28.             if (left != right)
  29.             {
  30.               a[left] = a[right];
  31.               left++;
  32.             }
  33.             while ((a[left] <= pivot) && (left < right))
  34.                 left++;
  35.             if (left != right)
  36.             {
  37.               a[right] = a[left];
  38.               right--;
  39.             }
  40.         }
  41.         a[left] = pivot;
  42.  
  43.         pivot = left;
  44.         left = iLeft;
  45.         right = iRight;
  46.  
  47.         //Xóa phần tử trên cùng của Stack ra.
  48.         stackRightIndex.pop();
  49.         stackLeftIndex.pop();
  50.  
  51.         if (left < pivot)
  52.             q_sort(a, left, pivot-1);
  53.         if (right > pivot)
  54.             q_sort(a, pivot+1, right);
  55.  
  56.         if(left<pivot){
  57. // đẩy 2 vị trí tuơng ứng vào Stack để xét sau.
  58.             stackLeftIndex.push(left);
  59.             stackRightIndex.push(pivot-1);
  60.         }
  61.         if(right>pivot)
  62.         {
  63. //Đẩy 2 vị trí tương ứng vào Stack để xét sau
  64.             stackLeftIndex.push(pivot+1);
  65.             stackLeftIndex.push(right);
  66.         }
  67.  
  68.     } while(!stackRightIndex.empty()); // Nếu 1 trong 2 Stack còn khác rỗng thì còn làm
  69. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Các hàm còn lại để tạo thành một chương trình hoàn chỉnh


  C++ Code:
  1.  
  2. //khai báo các thư viện cần thiết
  3. #include<iostream>
  4. #include <stack>
  5.  
  6.  
  7. #define max 100
  8.  
  9. //Khai báo các Prototype của các hàm sử dụng trong chương trình.
  10.  
  11. void QuickSortRecursive(int a[], int n);
  12. void QuickSortUnRecursive(int a[],int n);
  13. void NhapMang(int a[],int &n);
  14. void XuatMang(int a[], int n);
  15. void q_sort(int a[], int left, int right);
  16.  
  17. using namespace std;
  18.  
  19. // viết hàm chính
  20. int main()                  
  21. {
  22.  
  23.     int a[max],n;
  24.  
  25.     NhapMang(a,n);
  26.  
  27.     cout<<"Mang truoc khi xuat phat";
  28.     XuatMang(a,n);
  29.     cout<<"\nMang truoc khi sap xep:\t";
  30.     XuatMang(a,n);
  31.     cout<<endl<<"Mang sau khi sap xep:";
  32.        
  33.     QuickSortUnRecursive(a, n);
  34.     //QuickSortRecursive(a,n);
  35.     XuatMang(a,n);
  36.     return 0;
  37. }
  38.  
  39. //viết hàm Nhập mảng
  40. void NhapMang(int a[],int &n)
  41. {
  42.     cout<<"Nhap so phan tu cua mang:";
  43.     cin>>n;
  44.  
  45.     for(int i=0 ; i<n; i++)
  46.     {
  47.         cout<<"Nhap pha tu a[" << i <<"]";
  48.         cin >> a[i];       
  49.     }
  50. }
  51. //Viết hàm xuất mảng
  52. void XuatMang(int a[], int n)
  53. {
  54.     cout<<endl;
  55.     for(int i=0 ; i<n; i++)
  56.         cout<<"\t"<<a[i] ;
  57. }


  Lưu ý: dùng các compiler hỗ trợ C++ (tốt nhất nên dùng VSC++).

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Bài viết
  4

  Mặc định Thuật toán QuickSort trong lập trình C

  Cảm ơn Zk đã nhiệt tình giúp đỡ !!

Các đề tài tương tự

 1. Thuật toán QuickSort
  Gửi bởi yongie36 trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-09-2013, 09:13 PM
 2. Bài tập C++ Sử dụng Thuật toán QuickSort sắp xếp danh sách đối tượng
  Gửi bởi nhotboy999 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 03:45 PM
 3. Sử dụng đệ quy cho giải thuật QuickSort trong C?
  Gửi bởi lamrung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 25-03-2011, 09:29 PM
 4. Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 04-05-2008, 08:04 AM
 5. Kỹ thuật cài đặt thuật toán heapsort và quicksort trên C?
  Gửi bởi Taylaptrinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 06-04-2008, 06:50 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn