Các bác share e source code các thuật toán mã hóa nén dữ liệu Shannon Fano Huffman Lempel ziv Welch với hix