? Bạn cần điều chỉnh một tài liệu XML bằng cách chèn vào dữ liệu mới, hoặc bạn muốn tạo một tài liệu hoàn toàn mới trong bộ nhớ.
» Tạo nút bằng một phương thức của XmlDocument (như CreateElement, CreateAttribute, CreateNode...). Kế tiếp, chèn nó vào bằng một phương thức của XmlNode (như InsertAfter, InsertBefore, hay AppendChild).
Chèn một nút vào XmlDocument bao gồm hai bước: tạo nút rồi chèn nó vào vị trí thích hợp. Sau đó, bạn có thể gọi XmlDocument.Save để lưu lại những thay đổi.
Để tạo một nút, bạn sử dụng một trong các phương thức của XmlDocument bắt đầu bằng từ Create, tùy thuộc vào kiểu của nút. Việc này bảo đảm nút sẽ có cùng không gian tên như phần còn lại của tài liệu (bạn cũng có thể cung cấp một không gian tên làm đối số). Kế tiếp, bạn phải tìm một nút phù hợp và sử dụng một trong các phương thức chèn của nó để thêm nút mới vào.
Ví dụ dưới đây trình bày kỹ thuật này bằng cách tạo một tài liệu XML mới:
Visual C# Code:
 1. using System;
 2. using System.Xml;
 3.  
 4. public class GenerateXml {
 5.  
 6.     private static void Main() {
 7.  
 8.         // Tạo một tài liệu mới rỗng.
 9.         XmlDocument doc = new XmlDocument();
 10.         XmlNode docNode = doc.CreateXmlDeclaration("1.0", "UTF-8", null);
 11.         doc.AppendChild(docNode);
 12.  
 13.         // Tạo và chèn một phần tử mới.
 14.         XmlNode productsNode = doc.CreateElement("products");
 15.         doc.AppendChild(productsNode);
 16.  
 17.         // Tạo một phần tử lồng bên trong (cùng với một đặc tính).
 18.         XmlNode productNode = doc.CreateElement("product");
 19.         XmlAttribute productAttribute = doc.CreateAttribute("id");
 20.         productAttribute.Value = "1001";
 21.         productNode.Attributes.Append(productAttribute);
 22.         productsNode.AppendChild(productNode);
 23.  
 24.         // Tạo và thêm các phần tử con cho nút product này
 25.         // (cùng với dữ liệu text).
 26.         XmlNode nameNode = doc.CreateElement("productName");
 27.         nameNode.AppendChild(doc.CreateTextNode("Gourmet Coffee"));
 28.         productNode.AppendChild(nameNode);
 29.         XmlNode priceNode = doc.CreateElement("productPrice");
 30.         priceNode.AppendChild(doc.CreateTextNode("0.99"));
 31.         productNode.AppendChild(priceNode);
 32.  
 33.         // Tạo và thêm một nút product khác.
 34.         productNode = doc.CreateElement("product");
 35.         productAttribute = doc.CreateAttribute("id");
 36.         productAttribute.Value = "1002";
 37.         productNode.Attributes.Append(productAttribute);
 38.         productsNode.AppendChild(productNode);
 39.         nameNode = doc.CreateElement("productName");
 40.         nameNode.AppendChild(doc.CreateTextNode("Blue China Tea Pot"));
 41.         productNode.AppendChild(nameNode);
 42.         priceNode = doc.CreateElement("productPrice");
 43.         priceNode.AppendChild(doc.CreateTextNode("102.99"));
 44.         productNode.AppendChild(priceNode);
 45.  
 46.         // Lưu tài liệu.
 47.         doc.Save(Console.Out);
 48.         Console.ReadLine();
 49.     }
 50. }
Tài liệu được tạo ra trông giống như sau:

XML Code:
 1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 2. <products>
 3.   <product id="1001">
 4.     <productName>Gourmet Coffee</productName>
 5.     <productPrice>0.99</productPrice>
 6.   </product>
 7.   <product id="1002">
 8.     <productName>Blue China Tea Pot</productName>
 9.     <productPrice>102.99</productPrice>
 10.   </product>
 11. </products>

Trích từ "Các giải pháp lập trình C#"