Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Xác định thông tin phần cứng máy tính trong C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Mặc định Xác định thông tin phần cứng máy tính trong C#?

  Namespace nào trong C# hỗ trợ cho việc xác định các thông tin về phần cứng máy tính như là : serial,size ... của HDD, hay là thông tin về quạt chip... gì gì đấy nhỉ?
  Cánh Chym ứ mỏi

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Bạn thử tham khảo tại đây xem: _http://downloads.sourceforge.net/drvback/DriverBackup13Source.rar?modtime=1177438529&big_mi rror=0
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Tham khảo ở đây thử nhé
  Ref Links Code:

  Cheers! (mới chôm được của anh dark )
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 17-10-2008 lúc 02:43 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Cảm ơn 2 pro, hóa ra là dùng namespace System.Management;
  Post luôn code lên luôn cho mọi nguòi ai muốn tìm hiểu

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Text;
  3. using System.Management;
  4.  
  5. {
  6.     public class WMI
  7.     {      
  8.         /// <summary>
  9.         /// method to retrieve the selected HDD's serial number
  10.         /// </summary>
  11.         /// <param name="strDriveLetter">Drive letter to retrieve serial number for</param>
  12.         /// <returns>the HDD's serial number</returns>
  13.         public string GetHDDSerialNumber(string drive)
  14.         {
  15.             //check to see if the user provided a drive letter
  16.             //if not default it to "C"
  17.             if (drive == "" || drive == null)
  18.             {
  19.                 drive = "C";
  20.             }
  21.             //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
  22.             //DevideID using WQL
  23.             ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
  24.             //bind our management object
  25.             disk.Get();
  26.             //return the serial number
  27.             return disk["VolumeSerialNumber"].ToString();
  28.         }
  29.  
  30.         /// <summary>
  31.         /// method to retrieve the HDD's freespace
  32.         /// </summary>
  33.         /// <param name="drive">Drive letter to get free space from (optional)</param>
  34.         /// <returns>The free space of the selected HDD</returns>
  35.         public double GetHDDFreeSpace(string drive)
  36.         {
  37.             //check to see if the user provided a drive letter
  38.             //if not default it to "C"
  39.             if (drive == "" || drive == null)
  40.             {
  41.                 drive = "C";
  42.             }
  43.             //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
  44.             //DevideID using WQL
  45.             ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
  46.             //bind our management object
  47.             disk.Get();
  48.             //return the free space amount
  49.             return Convert.ToDouble(disk["FreeSpace"]);
  50.         }
  51.  
  52.         /// <summary>
  53.         /// method to retrieve the HDD's size
  54.         /// </summary>
  55.         /// <param name="drive">Drive letter to get free space from (optional)</param>
  56.         /// <returns>The free space of the selected HDD</returns>
  57.         public double getHDDSize(string drive)
  58.         {
  59.             //check to see if the user provided a drive letter
  60.             //if not default it to "C"
  61.             if (drive == "" || drive == null)
  62.             {
  63.                 drive = "C";
  64.             }
  65.             //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
  66.             //DevideID using WQL
  67.             ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
  68.             //bind our management object
  69.             disk.Get();
  70.             //return the HDD's initial size
  71.             return Convert.ToDouble(disk["Size"]);
  72.         }
  73.  
  74.         /// <summary>
  75.         /// method to find out the IPEnabled of
  76.         /// the network adapter
  77.         /// </summary>
  78.         /// <returns></returns>
  79.         public bool IsIPEnabled()
  80.         {
  81.             //create out management class object using the
  82.             //Win32_NetworkAdapterConfiguration class to get the attributes
  83.             //of the network adapter
  84.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  85.             //create our ManagementObjectCollection to get the attributes with
  86.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  87.             bool enabled = false;
  88.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  89.             {
  90.                 //get the status of the first adapter then
  91.                 //exit the loop
  92.                 enabled = (bool)obj["IPEnabled"];
  93.                 break;
  94.                 //dispose of the object
  95.                 obj.Dispose();
  96.             }
  97.             //return the IPEnabled status
  98.             return enabled;
  99.         }
  100.  
  101.         /// <summary>
  102.         /// Returns MAC Address from first Network Card in Computer
  103.         /// </summary>
  104.         /// <returns>MAC Address in string format</returns>
  105.         public string FindMACAddress()
  106.         {
  107.             //create out management class object using the
  108.             //Win32_NetworkAdapterConfiguration class to get the attributes
  109.             //of the network adapter
  110.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  111.             //create our ManagementObjectCollection to get the attributes with
  112.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  113.             string address = String.Empty;
  114.             //loop through all the objects we find
  115.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  116.             {
  117.                 if (address == String.Empty)  // only return MAC Address from first card
  118.                 {
  119.                     //grab the value from the first network adapter we find
  120.                     //you can change the string to an array and get all
  121.                     //network adapters found as well
  122.                     //check to see if the adapter's IPEnabled
  123.                     //equals true
  124.                     if ((bool)obj["IPEnabled"] == true)
  125.                     {
  126.                         address = obj["MacAddress"].ToString();
  127.                     }
  128.                 }
  129.                 //dispose of our object
  130.                 obj.Dispose();
  131.             }
  132.             //replace the ":" with an empty space, this could also
  133.             //be removed if you wish
  134.             address = address.Replace(":", "");
  135.             //return the mac address
  136.             return address;
  137.         }
  138.  
  139.         /// <summary>
  140.         /// method to retrieve the network adapters
  141.         /// default IP gateway using WMI
  142.         /// </summary>
  143.         /// <returns>adapters default IP gateway</returns>
  144.         public string GetDefaultIPGateway()
  145.         {
  146.             //create out management class object using the
  147.             //Win32_NetworkAdapterConfiguration class to get the attributes
  148.             //of the network adapter
  149.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  150.             //create our ManagementObjectCollection to get the attributes with
  151.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  152.             string gateway = String.Empty;
  153.             //loop through all the objects we find
  154.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  155.             {
  156.                 if (gateway == String.Empty)  // only return MAC Address from first card
  157.                 {
  158.                     //grab the value from the first network adapter we find
  159.                     //you can change the string to an array and get all
  160.                     //network adapters found as well
  161.                     //check to see if the adapter's IPEnabled
  162.                     //equals true
  163.                     if ((bool)obj["IPEnabled"] == true)
  164.                     {
  165.                         gateway = obj["DefaultIPGateway"].ToString();
  166.                     }
  167.                 }
  168.                 //dispose of our object
  169.                 obj.Dispose();
  170.             }
  171.             //replace the ":" with an empty space, this could also
  172.             //be removed if you wish
  173.             gateway = gateway.Replace(":", "");
  174.             //return the mac address
  175.             return gateway;
  176.         }
  177.  
  178.         /// <summary>
  179.         /// Return processorId from first CPU in machine
  180.         /// </summary>
  181.         /// <returns>[string] ProcessorId</returns>
  182.         public string GetCPUId()
  183.         {
  184.             string cpuInfo =  String.Empty;            
  185.             //create an instance of the Managemnet class with the
  186.             //Win32_Processor class
  187.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  188.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  189.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  190.             //start our loop for all processors found
  191.             foreach(ManagementObject obj in objCol)
  192.             {
  193.                 if(cpuInfo == String.Empty)
  194.                 {
  195.                     // only return cpuInfo from first CPU
  196.                     cpuInfo = obj.Properties["ProcessorId"].Value.ToString();
  197.                 }            
  198.             }
  199.             return cpuInfo;    
  200.         }
  201.  
  202.         /// <summary>
  203.         /// method for retrieving the CPU Manufacturer
  204.         /// using the WMI class
  205.         /// </summary>
  206.         /// <returns>CPU Manufacturer</returns>
  207.         public string GetCPUManufacturer()
  208.         {
  209.             string cpuMan = String.Empty;
  210.             //create an instance of the Managemnet class with the
  211.             //Win32_Processor class
  212.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  213.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  214.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  215.             //start our loop for all processors found
  216.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  217.             {
  218.                 if (cpuMan == String.Empty)
  219.                 {
  220.                     // only return manufacturer from first CPU
  221.                     cpuMan = obj.Properties["Manufacturer"].Value.ToString();
  222.                 }
  223.             }
  224.             return cpuMan;     
  225.         }
  226.  
  227.         /// <summary>
  228.         /// method for retrieving the CPU status
  229.         /// using the WMI class
  230.         /// </summary>
  231.         /// <returns>the CPU status</returns>
  232.         public string GetCPUStatus()
  233.         {
  234.             string cpuStatus = String.Empty;
  235.             //create an instance of the Managemnet class with the
  236.             //Win32_Processor class
  237.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  238.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  239.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  240.             //start our loop for all processors found
  241.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  242.             {
  243.                 if (cpuStatus == String.Empty)
  244.                 {
  245.                     // only return cpuStatus from first CPU
  246.                     cpuStatus = obj.Properties["Status"].Value.ToString();
  247.                 }
  248.             }
  249.             //return the status
  250.             return cpuStatus;  
  251.         }
  252.  
  253.         /// <summary>
  254.         /// method to retrieve the CPU's current
  255.         /// clock speed using the WMI class
  256.         /// </summary>
  257.         /// <returns>Clock speed</returns>
  258.         public int GetCPUCurrentClockSpeed()
  259.         {
  260.             int cpuClockSpeed = 0;
  261.             //create an instance of the Managemnet class with the
  262.             //Win32_Processor class
  263.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  264.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  265.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  266.             //start our loop for all processors found
  267.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  268.             {
  269.                 if (cpuClockSpeed == 0)
  270.                 {
  271.                     // only return cpuStatus from first CPU
  272.                     cpuClockSpeed = Convert.ToInt32(obj.Properties["CurrentClockSpeed"].Value.ToString());
  273.                 }
  274.             }
  275.             //return the status
  276.             return cpuClockSpeed;  
  277.         }
  278.     }
  279. }
  Cánh Chym ứ mỏi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  12

  Thế làm thế nào để nó hiện lên Form nhỉ, hơi gà nên không biết =.=!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Bài viết
  5

  Mặc định Xác định thông tin phần cứng máy tính trong C#?

  Thấy toàn trả về kiểu string , double ... có gì cao xa đâu mà ko hiển thị được ????

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  11

  Mình muốn làm 1 ví dụ về cách lấy các thư mục của ổ C mà không biết , bạn nào giúp mình với , sử dụng namespace nào dzạ

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  453

  using 'System.Management' trong class hoặc form, và Add Reperences 'System.Management'

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C tìm xem trong mảng số nguyên i_Mang[] có bao nhiêu phần tử có giá trị âm & phần tử có giá trị âm trong mảngn
  Gửi bởi fawker trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 29-05-2013, 03:28 PM
 2. Bài tập C xóa phần tử trùng nhau trong mảng 1 chiều để lại 1 phần tử
  Gửi bởi ronoa trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-01-2012, 10:46 PM
 3. Thủ tục loại bỏ các phần tử trùng nhau, giữ lại duy nhất 1 phần tử trong DSLK
  Gửi bởi mrtyoffline trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-03-2011, 10:27 PM
 4. Thuật toán trên C | Xóa phần tử trong dãy phần tử tăng dần?
  Gửi bởi quangphuit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-03-2010, 01:57 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn