Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Xác định thông tin phần cứng máy tính trong C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Mặc định Xác định thông tin phần cứng máy tính trong C#?

  Namespace nào trong C# hỗ trợ cho việc xác định các thông tin về phần cứng máy tính như là : serial,size ... của HDD, hay là thông tin về quạt chip... gì gì đấy nhỉ?
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Cánh Chym ứ mỏi

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Bạn thử tham khảo tại đây xem: _http://downloads.sourceforge.net/drvback/DriverBackup13Source.rar?modtime=1177438529&big_mi rror=0
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2007
  Bài viết
  724

  Tham khảo ở đây thử nhé
  Ref Links Code:

  Cheers! (mới chôm được của anh dark )
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 17-10-2008 lúc 02:43 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Cảm ơn 2 pro, hóa ra là dùng namespace System.Management;
  Post luôn code lên luôn cho mọi nguòi ai muốn tìm hiểu

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Text;
  3. using System.Management;
  4.  
  5. {
  6.     public class WMI
  7.     {      
  8.         /// <summary>
  9.         /// method to retrieve the selected HDD's serial number
  10.         /// </summary>
  11.         /// <param name="strDriveLetter">Drive letter to retrieve serial number for</param>
  12.         /// <returns>the HDD's serial number</returns>
  13.         public string GetHDDSerialNumber(string drive)
  14.         {
  15.             //check to see if the user provided a drive letter
  16.             //if not default it to "C"
  17.             if (drive == "" || drive == null)
  18.             {
  19.                 drive = "C";
  20.             }
  21.             //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
  22.             //DevideID using WQL
  23.             ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
  24.             //bind our management object
  25.             disk.Get();
  26.             //return the serial number
  27.             return disk["VolumeSerialNumber"].ToString();
  28.         }
  29.  
  30.         /// <summary>
  31.         /// method to retrieve the HDD's freespace
  32.         /// </summary>
  33.         /// <param name="drive">Drive letter to get free space from (optional)</param>
  34.         /// <returns>The free space of the selected HDD</returns>
  35.         public double GetHDDFreeSpace(string drive)
  36.         {
  37.             //check to see if the user provided a drive letter
  38.             //if not default it to "C"
  39.             if (drive == "" || drive == null)
  40.             {
  41.                 drive = "C";
  42.             }
  43.             //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
  44.             //DevideID using WQL
  45.             ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
  46.             //bind our management object
  47.             disk.Get();
  48.             //return the free space amount
  49.             return Convert.ToDouble(disk["FreeSpace"]);
  50.         }
  51.  
  52.         /// <summary>
  53.         /// method to retrieve the HDD's size
  54.         /// </summary>
  55.         /// <param name="drive">Drive letter to get free space from (optional)</param>
  56.         /// <returns>The free space of the selected HDD</returns>
  57.         public double getHDDSize(string drive)
  58.         {
  59.             //check to see if the user provided a drive letter
  60.             //if not default it to "C"
  61.             if (drive == "" || drive == null)
  62.             {
  63.                 drive = "C";
  64.             }
  65.             //create our ManagementObject, passing it the drive letter to the
  66.             //DevideID using WQL
  67.             ManagementObject disk = new ManagementObject("Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"" + drive + ":\"");
  68.             //bind our management object
  69.             disk.Get();
  70.             //return the HDD's initial size
  71.             return Convert.ToDouble(disk["Size"]);
  72.         }
  73.  
  74.         /// <summary>
  75.         /// method to find out the IPEnabled of
  76.         /// the network adapter
  77.         /// </summary>
  78.         /// <returns></returns>
  79.         public bool IsIPEnabled()
  80.         {
  81.             //create out management class object using the
  82.             //Win32_NetworkAdapterConfiguration class to get the attributes
  83.             //of the network adapter
  84.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  85.             //create our ManagementObjectCollection to get the attributes with
  86.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  87.             bool enabled = false;
  88.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  89.             {
  90.                 //get the status of the first adapter then
  91.                 //exit the loop
  92.                 enabled = (bool)obj["IPEnabled"];
  93.                 break;
  94.                 //dispose of the object
  95.                 obj.Dispose();
  96.             }
  97.             //return the IPEnabled status
  98.             return enabled;
  99.         }
  100.  
  101.         /// <summary>
  102.         /// Returns MAC Address from first Network Card in Computer
  103.         /// </summary>
  104.         /// <returns>MAC Address in string format</returns>
  105.         public string FindMACAddress()
  106.         {
  107.             //create out management class object using the
  108.             //Win32_NetworkAdapterConfiguration class to get the attributes
  109.             //of the network adapter
  110.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  111.             //create our ManagementObjectCollection to get the attributes with
  112.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  113.             string address = String.Empty;
  114.             //loop through all the objects we find
  115.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  116.             {
  117.                 if (address == String.Empty)  // only return MAC Address from first card
  118.                 {
  119.                     //grab the value from the first network adapter we find
  120.                     //you can change the string to an array and get all
  121.                     //network adapters found as well
  122.                     //check to see if the adapter's IPEnabled
  123.                     //equals true
  124.                     if ((bool)obj["IPEnabled"] == true)
  125.                     {
  126.                         address = obj["MacAddress"].ToString();
  127.                     }
  128.                 }
  129.                 //dispose of our object
  130.                 obj.Dispose();
  131.             }
  132.             //replace the ":" with an empty space, this could also
  133.             //be removed if you wish
  134.             address = address.Replace(":", "");
  135.             //return the mac address
  136.             return address;
  137.         }
  138.  
  139.         /// <summary>
  140.         /// method to retrieve the network adapters
  141.         /// default IP gateway using WMI
  142.         /// </summary>
  143.         /// <returns>adapters default IP gateway</returns>
  144.         public string GetDefaultIPGateway()
  145.         {
  146.             //create out management class object using the
  147.             //Win32_NetworkAdapterConfiguration class to get the attributes
  148.             //of the network adapter
  149.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
  150.             //create our ManagementObjectCollection to get the attributes with
  151.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  152.             string gateway = String.Empty;
  153.             //loop through all the objects we find
  154.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  155.             {
  156.                 if (gateway == String.Empty)  // only return MAC Address from first card
  157.                 {
  158.                     //grab the value from the first network adapter we find
  159.                     //you can change the string to an array and get all
  160.                     //network adapters found as well
  161.                     //check to see if the adapter's IPEnabled
  162.                     //equals true
  163.                     if ((bool)obj["IPEnabled"] == true)
  164.                     {
  165.                         gateway = obj["DefaultIPGateway"].ToString();
  166.                     }
  167.                 }
  168.                 //dispose of our object
  169.                 obj.Dispose();
  170.             }
  171.             //replace the ":" with an empty space, this could also
  172.             //be removed if you wish
  173.             gateway = gateway.Replace(":", "");
  174.             //return the mac address
  175.             return gateway;
  176.         }
  177.  
  178.         /// <summary>
  179.         /// Return processorId from first CPU in machine
  180.         /// </summary>
  181.         /// <returns>[string] ProcessorId</returns>
  182.         public string GetCPUId()
  183.         {
  184.             string cpuInfo =  String.Empty;            
  185.             //create an instance of the Managemnet class with the
  186.             //Win32_Processor class
  187.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  188.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  189.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  190.             //start our loop for all processors found
  191.             foreach(ManagementObject obj in objCol)
  192.             {
  193.                 if(cpuInfo == String.Empty)
  194.                 {
  195.                     // only return cpuInfo from first CPU
  196.                     cpuInfo = obj.Properties["ProcessorId"].Value.ToString();
  197.                 }            
  198.             }
  199.             return cpuInfo;    
  200.         }
  201.  
  202.         /// <summary>
  203.         /// method for retrieving the CPU Manufacturer
  204.         /// using the WMI class
  205.         /// </summary>
  206.         /// <returns>CPU Manufacturer</returns>
  207.         public string GetCPUManufacturer()
  208.         {
  209.             string cpuMan = String.Empty;
  210.             //create an instance of the Managemnet class with the
  211.             //Win32_Processor class
  212.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  213.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  214.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  215.             //start our loop for all processors found
  216.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  217.             {
  218.                 if (cpuMan == String.Empty)
  219.                 {
  220.                     // only return manufacturer from first CPU
  221.                     cpuMan = obj.Properties["Manufacturer"].Value.ToString();
  222.                 }
  223.             }
  224.             return cpuMan;     
  225.         }
  226.  
  227.         /// <summary>
  228.         /// method for retrieving the CPU status
  229.         /// using the WMI class
  230.         /// </summary>
  231.         /// <returns>the CPU status</returns>
  232.         public string GetCPUStatus()
  233.         {
  234.             string cpuStatus = String.Empty;
  235.             //create an instance of the Managemnet class with the
  236.             //Win32_Processor class
  237.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  238.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  239.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  240.             //start our loop for all processors found
  241.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  242.             {
  243.                 if (cpuStatus == String.Empty)
  244.                 {
  245.                     // only return cpuStatus from first CPU
  246.                     cpuStatus = obj.Properties["Status"].Value.ToString();
  247.                 }
  248.             }
  249.             //return the status
  250.             return cpuStatus;  
  251.         }
  252.  
  253.         /// <summary>
  254.         /// method to retrieve the CPU's current
  255.         /// clock speed using the WMI class
  256.         /// </summary>
  257.         /// <returns>Clock speed</returns>
  258.         public int GetCPUCurrentClockSpeed()
  259.         {
  260.             int cpuClockSpeed = 0;
  261.             //create an instance of the Managemnet class with the
  262.             //Win32_Processor class
  263.             ManagementClass mgmt = new ManagementClass("Win32_Processor");
  264.             //create a ManagementObjectCollection to loop through
  265.             ManagementObjectCollection objCol = mgmt.GetInstances();
  266.             //start our loop for all processors found
  267.             foreach (ManagementObject obj in objCol)
  268.             {
  269.                 if (cpuClockSpeed == 0)
  270.                 {
  271.                     // only return cpuStatus from first CPU
  272.                     cpuClockSpeed = Convert.ToInt32(obj.Properties["CurrentClockSpeed"].Value.ToString());
  273.                 }
  274.             }
  275.             //return the status
  276.             return cpuClockSpeed;  
  277.         }
  278.     }
  279. }
  Cánh Chym ứ mỏi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  12

  Thế làm thế nào để nó hiện lên Form nhỉ, hơi gà nên không biết =.=!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2009
  Bài viết
  5

  Mặc định Xác định thông tin phần cứng máy tính trong C#?

  Thấy toàn trả về kiểu string , double ... có gì cao xa đâu mà ko hiển thị được ????

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  11

  Mình muốn làm 1 ví dụ về cách lấy các thư mục của ổ C mà không biết , bạn nào giúp mình với , sử dụng namespace nào dzạ

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  453

  using 'System.Management' trong class hoặc form, và Add Reperences 'System.Management'
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C tìm xem trong mảng số nguyên i_Mang[] có bao nhiêu phần tử có giá trị âm & phần tử có giá trị âm trong mảngn
  Gửi bởi fawker trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 29-05-2013, 03:28 PM
 2. Bài tập C xóa phần tử trùng nhau trong mảng 1 chiều để lại 1 phần tử
  Gửi bởi ronoa trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-01-2012, 10:46 PM
 3. Thủ tục loại bỏ các phần tử trùng nhau, giữ lại duy nhất 1 phần tử trong DSLK
  Gửi bởi mrtyoffline trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-03-2011, 10:27 PM
 4. Thuật toán trên C | Xóa phần tử trong dãy phần tử tăng dần?
  Gửi bởi quangphuit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-03-2010, 01:57 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn