Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Xin mọi người xem giúp em code này với! Sao em chạy toàn lỗi à!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  0

  Mặc định Xin mọi người xem giúp em code này với! Sao em chạy toàn lỗi à!

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO;
  using System.Data.OleDb;

  namespace Lamlai
  {
  public partial class FormMain : Form
  {
  public FormMain()
  {
  InitializeComponent();
  }

  private void FormMain_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
  txtFilePath.Text = ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK ? ofd.FileName : "";
  }

  private void btnImport_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (!CheckInput())
  return;
  DataTable data = ReadDataFromExcel();
  ImportIntoDatabase(data);
  ShowData();
  }
  private bool CheckInput()
  {
  if (txtFilePath.Text.Trim() == "")
  {
  MessageBox.Show("Xin chọn file");
  return false;
  }
  return true;
  }
  private DataTable ReadDataFromExcel()
  {
  string connectionString ="Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="+txtFilePath+";Extended Properties=\"Excel 12.0 Xml;HDR=YES\";";
  OleDbConnection oledbConn = new OleDbConnection();
  DataTable data = null;
  try
  {
  //Mở kết nối.
  oledbConn.Open();
  //Tạo đối tượng và query từ data với Sheet1
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("SELECT * FROM [Sheet1$]", oledbConn);
  //Tạo đối tượng để thực thi query lấy data
  OleDbDataAdapter oleda = new OleDbDataAdapter();
  oleda.SelectCommand = cmd;
  //Tạo đối tượng để hứng dữ liệu
  DataSet ds = new DataSet();
  oleda.Fill(ds);
  data = ds.Tables[0];
  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show(ex.ToString());
  }
  finally
  {
  oledbConn.Close();
  }
  return data;
  }
  private void ImportIntoDatabase(DataTable data)
  {
  if (data == null || data.Rows.Count == 0)
  {
  MessageBox.Show("Không có cơ sở dữ liệu");
  return;
  }
  HonghaTableAdapters.ButvietTableAdapter adapter = new HonghaTableAdapters.ButvietTableAdapter();
  string code = "", tenSP = "", mota = "";
  try
  {
  for (int i = 0; i < data.Rows.Count; i++)
  {
  code = data.Rows[i]["Code"].ToString().Trim();
  tenSP = data.Rows[i]["TenSP"].ToString().Trim();
  mota = data.Rows[i]["Mota"].ToString().Trim();
  Hongha.ButvietDataTable a = adapter.GetDataBy(code);
  if (a == null || a.Rows.Count == 0)
  {
  adapter.InsertButviet(code, tenSP, mota);
  }
  else
  {
  adapter.UpdateInfoByCode(tenSP, mota, code);
  }
  }
  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show(ex.ToString());
  }
  MessageBox.Show("Kết thúc quá trình Import");
  }
  private void ShowData()
  {
  HonghaTableAdapters.ButvietTableAdapter adapter = new HonghaTableAdapters.ButvietTableAdapter();
  dvgButviet.DataSource = adapter.GetData();
  }
  }
  }
  Em cho debug thì chạy lần đầu, toàn báo lỗi ở đoạn mở kết nối, lần chạy thứ 2 thì đơ luôn máy! Mọi người giúp mình với!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  71

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi cattrangcodon Xem bài viết
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;
  using System.Windows.Forms;
  using System.IO;
  using System.Data.OleDb;

  namespace Lamlai
  {
  public partial class FormMain : Form
  {
  public FormMain()
  {
  InitializeComponent();
  }

  private void FormMain_Load(object sender, EventArgs e)
  {

  }

  private void btnBrowse_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
  txtFilePath.Text = ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK ? ofd.FileName : "";
  }

  private void btnImport_Click(object sender, EventArgs e)
  {
  if (!CheckInput())
  return;
  DataTable data = ReadDataFromExcel();
  ImportIntoDatabase(data);
  ShowData();
  }
  private bool CheckInput()
  {
  if (txtFilePath.Text.Trim() == "")
  {
  MessageBox.Show("Xin chọn file");
  return false;
  }
  return true;
  }
  private DataTable ReadDataFromExcel()
  {
  string connectionString ="Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source="+txtFilePath+";Extended Properties=\"Excel 12.0 Xml;HDR=YES\";";
  OleDbConnection oledbConn = new OleDbConnection();
  DataTable data = null;
  try
  {
  //Mở kết nối.
  oledbConn.Open();
  //Tạo đối tượng và query từ data với Sheet1
  OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("SELECT * FROM [Sheet1$]", oledbConn);
  //Tạo đối tượng để thực thi query lấy data
  OleDbDataAdapter oleda = new OleDbDataAdapter();
  oleda.SelectCommand = cmd;
  //Tạo đối tượng để hứng dữ liệu
  DataSet ds = new DataSet();
  oleda.Fill(ds);
  data = ds.Tables[0];
  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show(ex.ToString());
  }
  finally
  {
  oledbConn.Close();
  }
  return data;
  }
  private void ImportIntoDatabase(DataTable data)
  {
  if (data == null || data.Rows.Count == 0)
  {
  MessageBox.Show("Không có cơ sở dữ liệu");
  return;
  }
  HonghaTableAdapters.ButvietTableAdapter adapter = new HonghaTableAdapters.ButvietTableAdapter();
  string code = "", tenSP = "", mota = "";
  try
  {
  for (int i = 0; i < data.Rows.Count; i++)
  {
  code = data.Rows[i]["Code"].ToString().Trim();
  tenSP = data.Rows[i]["TenSP"].ToString().Trim();
  mota = data.Rows[i]["Mota"].ToString().Trim();
  Hongha.ButvietDataTable a = adapter.GetDataBy(code);
  if (a == null || a.Rows.Count == 0)
  {
  adapter.InsertButviet(code, tenSP, mota);
  }
  else
  {
  adapter.UpdateInfoByCode(tenSP, mota, code);
  }
  }
  }
  catch (Exception ex)
  {
  MessageBox.Show(ex.ToString());
  }
  MessageBox.Show("Kết thúc quá trình Import");
  }
  private void ShowData()
  {
  HonghaTableAdapters.ButvietTableAdapter adapter = new HonghaTableAdapters.ButvietTableAdapter();
  dvgButviet.DataSource = adapter.GetData();
  }
  }
  }
  Em cho debug thì chạy lần đầu, toàn báo lỗi ở đoạn mở kết nối, lần chạy thứ 2 thì đơ luôn máy! Mọi người giúp mình với!
  Bạn dùng OleDbConnection nhưng chưa truyền connectionString vào.
  Tutorial ở đây:
  http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=vs.71).aspx
  Bạn đọc kĩ Example của C# chỗ dùng OleDbConnection nhé, họ có truyền connectionString vào nữa.

Các đề tài tương tự

 1. tại sao code C ++ không chạy giúp em với
  Gửi bởi huunhanit trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-02-2013, 02:32 PM
 2. Lập trình C mọi người ơi xem giúp hộ em cái code này sai chỗ nào mà nó ko chạy đc
  Gửi bởi asutaka trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 01-09-2012, 05:59 PM
 3. Giúp mình chạy bằng tay đoạn code này với. Càng chi tiết càng tốt. Thanks!!!
  Gửi bởi lephithang trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-04-2011, 07:09 PM
 4. chạy tay code cây AVL. Giúp em?
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 28-01-2010, 11:35 AM
 5. Code kiểm tra dãy cấp số cộng bằng C. Kiểm tra giúp mình xem chạy đúng không?
  Gửi bởi rong3sao trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 11-04-2009, 09:25 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn