Đề bài cho 1 mảng 2 chiều kích thước tối đa 400*400. Mỗi ô đánh các số từ 1=>7, mặc định bằng 0.
Cần tìm các hình chữ nhật được tạo bởi các số giống nhau, khác 0. Các cạnh của hình chữ nhật song song với 2 trục.
Cái trục nó từ trái sang phải và từ trên xuống dưới như này:
[1,1] [1,2] [1,3]
[2,1] [2,2] [2,3]
Nếu có hình chữ nhật con nằm trong hình chữ nhật lớn thì chỉ tính hình chữ nhật lớn.
Xuất ra giá trị đỉnh top-left và kích thước.
Mình lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu
1 1 1 1 1
1 0 0 1 1
1 1 1 1 1
2 2 0 0 0
2 2 0 3 0
Mình mới chỉ nghĩ được là duyệt lần lượt từng ô, nếu giá trị khác 0 thì mở rộng theo 2 chiều xem có tìm được hình chữ nhật ko.
Mọi người biết thuật toán tốt hơn thì giới thiệu mình với nhé