? Bạn cần thu lấy một nút cụ thể trong một XmlDocument, và bạn biết tên của nó nhưng không biết vị trí của nó.
» Sử dụng phương thức XmlDocument.GetElementsByTagName, phương thức này sẽ dò tìm toàn bộ tài liệu và trả về tập hợp System.Xml.XmlNodeList chứa các nút được so trùng.
Lớp XmlDocument cung cấp phương thức GetElementsByTagName dùng để tìm ra các nút có tên cho trước. Nó trả về kết quả là một tập hợp các đối tượng XmlNode.
Đoạn mã dưới đây trình bày cách sử dụng GetElementsByTagName để tính tổng giá các item trong một danh mục bằng cách thu lấy tất cả các phần tử có tên là "productPrice":
Visual C# Code:
 1. using System;
 2. using System.Xml;
 3.  
 4. public class FindNodesByName {
 5.  
 6.     private static void Main() {
 7.  
 8.         // Nạp tài liệu.
 9.         XmlDocument doc = new XmlDocument();
 10.         doc.Load("ProductCatalog.xml");
 11.  
 12.         // Thu lấy tất cả price.
 13.         XmlNodeList prices = doc.GetElementsByTagName("productPrice");
 14.  
 15.         decimal totalPrice = 0;
 16.         foreach (XmlNode price in prices) {
 17.  
 18.             // Lấy phần text bên trong của mỗi phần tử được so trùng.
 19.             totalPrice += Decimal.Parse(price.ChildNodes[0].Value);
 20.         }
 21.  
 22.         Console.WriteLine("Total catalog value: " +
 23.           totalPrice.ToString());
 24.         Console.ReadLine();
 25.     }
 26. }
Bạn cũng có thể dò tìm một phần tài liệu XML bằng phương thức XmlElement.GetElementsByTagName (phương thức này sẽ dò tất cả các nút con để tìm ra nút trùng khớp). Để sử dụng phương thức này, trước hết lấy một XmlNode tương ứng với một phần tử, kế đó ép đối tượng này thành một XmlElement. Ví dụ dưới đây trình bày cách tìm nút price bên dưới phần tử product đầu tiên:
// Thu lấy tham chiếu đến product đầu tiên.
XmlNode product = doc.GetElementsByTagName("products")[0];

// Tìm nút price bên dưới product này.
XmlNode price =
((XmlElement)product).GetElementsByTagName("produc tPrice")[0];
Console.WriteLine("Price is " + price.InnerText);
Nếu các phần tử của bạn có chứa đặc tính ID, bạn cũng có thể sử dụng một phương thức có tên là GetElementById để thu lấy phần tử có giá trị ID trùng khớp.

Trích từ "Các giải pháp lập trình C#"