Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: cú pháp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  0

  Mặc định cú pháp

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  main()
  {   int n,i,j;
  
     printf("Nhap vao so sinh vien N="); scanf("%d",&n);
     struct sinhvien
     { char MSV[10],hoten[30],xeploai[3];
      int tuoi;
      float diem;
     };
     sinhvien sv[50],tg;
     FILE *f;
     f=fopen("SV.txt","wt");
  
     for(i=0;i<n;i++)
     { printf("Sinh vien thu %d: \n",i+1);
      printf(" -Ma sinh vien: "); fflush(stdin); gets(sv[i].MSV);
      printf(" -Ho ten: "); fflush(stdin); gets(sv[i].hoten);
      printf(" -Tuoi: "); scanf("%d",&sv[i].tuoi);
      printf(" -Diem: "); scanf("%f",&sv[i].diem);
      if (sv[i].diem>=8) strcpy(sv[i].xeploai,"G");
      if ((sv[i].diem>=6.5)&&(sv[i].diem<8)) strcpy(sv[i].xeploai,"K");
      if ((sv[i].diem<6.5)&&(sv[i].diem>=5)) strcpy(sv[i].xeploai,"TB");
      if (sv[i].diem<5) strcpy(sv[i].xeploai,"Y");
      fwrite(&sv[i],sizeof(sinhvien),1,f);
      }
      fclose(f);
     f=fopen("SV.txt","rt");
     while (!feof(f))
     { fread(&sv[i],sizeof(sinhvien),1,f);
      if (feof(f))
      { for(i=0;i<n-1;i++)
        for(j=i+1;j<n;j++)
        if(sv[i].diem<sv[j].diem)
        {tg=sv[i];
        sv[i]=sv[j];
        sv[j]=tg;}
        printf("Thong tin sinh vien:\n");
        for(i=0;i<n;i++)
        printf("%-5s %-15s %-5d %-5.1f %-5s\n",sv[i].MSV,sv[i].hoten,sv[i].tuoi,sv[i].diem,sv[i].xeploai);
      }
     }
   fclose(f);
   getch();
   }
  đề bài của bài này là:

  Thông tin của mỗi sinh viên bao gồm:
  - Mã sinh viên: xâu gồm 10 ký tự
  - Họ tên: xâu có không quá 30 ký tự
  - Tuổi: số nguyên
  - Điểm trung bình: số thực có 1 chữ số sau dấu phẩy.
  - Xếp loại: Giỏi (G) nếu điểm trung bình ≥ 8, Khá (K) nếu điểm trung bình ≥ 6,5, Đạt (TB) nếu điểm trung bình ≥ 5, yếu (Y) nếu điểm trung bình < 5.
  Hãy viết chương trình trên C thực hiện các yêu cầu sau:
  a) Nhập vào từ bàn phím số N và danh sách thông tin của N sinh viên?
  b) Ghi vào file văn bản SV.TXT danh sách N sinh viên đã nhập?
  c) Xuất ra màn hình thông tin của N sinh viên đọc từ file văn bản SV.TXT theo thứ tự giảm của điểm trung bình

  tớ đang thấy hơi khó hiểu về cú pháp ghi và đọc tập tin trong những bài dữ liệu kiểu file như thế này, vì theo 1 tài liệu mà t đọc nhé thì nó viết
  cú pháp ghi tập tin văn bản có 2 cú pháp
  1 là dùng fprintf
  2 là dùng fputs
  còn đọc tập tin văn bản thì có 3 cú pháp như sau:
  1 là dùng fscanf
  2 là dùng fgets
  3 là dùng getc
  Nhưng sao trong bài này, dùng fread và fwrite theo cách đọc và ghi tập tin của tệp tin nhị phân bài toán vẫn chạy đúng nhỉ??

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  Xanhpetecbua-Nga
  Bài viết
  34

  uhm thì tất nhiên nó vẫn đúng, file txt cũng ghi kiểu nhi phân đc bt, file đây nói chung tất cả các file

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn