Code:
<html>
<head>
  <title>Index</title>
  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      $('#data').html("<iframe frameborder='no' width='100%' height='1000' scrolling='no' src='http://hn.24h.com.vn/'></iframe>");
    });
  </script>
</head>
<body>
  <div id='data'></div>
</body>
</html>
các bạn sử lý chuỗi HTML cắt ra cái doạn thẻ div muốn lấy ra là ok.
mình sẽ up thêm cách lấy dữ liệu từ trang khác từ file xml cho tối ưu hơn.