Cho dãy số nguyên A=(a1,a2,....,an) trong do' |ai|<=10^9, 1<=n<=1000. Từ dãy này người ta trích ra dãy con các phần tử liên tiếp nhau, tính t1 là tổng giá trị tuyệt đối các phần tử của dãy con, t2 là tổng các phần tử của dãy con này, sau đó tính t1+t2. Hãy xác định giá trị t1+t2 lớn nhất có thể nhận được.
VÍ Dụ A=(-3,5,-10,8,-2) Ta có thể trích ra dãy con (5,-10,8)
ta có (|5|+|-10|+|8|)+(5+(-10)+8)=26


Mọng mọi người giúp đỡ. Vì là người mới nhập môn nên nếu có thể các bạn cung cấp cho mình giải thuật của bài toán này để có thể hiểu rõ. Thanks