viết chương trình C: đọc biểu thức logic ( cho bất kì ) trong file input.txt và in ra file output.txt bảng chân trị ( vd: xuất ra bảng chân trị của biểu thức p^(~q->r có trong file input.txt
help me!