bạn nào biết cách lấy đối xứng nửa đoạn thẳng đã vẽ trong openGL chỉ mình với.