Đây là đoạn code mergesort , nhưng không hiểu sao nó không chạy được, mọi người kiểm tra lỗi giúp mình với.
C++ Code:
 1. #include <stdio.h>
 2. #include <conio.h>
 3. #define n 10
 4. void merge(int a[],int first,int mid,int last){
 5.     int first1 = first;
 6.     int first2 = mid + 1;
 7.     int last1 = mid;
 8.     int last2 = last;
 9.     int index = first;
 10.     int tempA[n];
 11.     int i,j;
 12.     for(;(first1<=last1) && (first2 <= last2); index++){
 13.         printf("\n check");
 14.         if(a[first1]<a[first2]){
 15.             tempA[index]= a[first1];
 16.             first1++;
 17.             printf("\n truong hop 1");
 18.         }
 19.         else{
 20.             tempA[index]= a[first2];
 21.             first2++;
 22.             printf("\n Truong hop 2");
 23.         }
 24.     }
 25.         for(first1<=last1;first1++;index++)
 26.         tempA[index] = a[first1];
 27.         printf("\n loai 1");
 28.         for(first2<=last2;first2++;index++)
 29.         tempA[index] = a[first2];
 30.         printf("\n loai 2");
 31.         for(index = first;index <=last;index++)
 32.         a[index]=tempA[index];
 33.         printf("\n loai 3");       
 34.    
 35. }
 36. void mergesort(int a[],int first,int last){
 37.     if(first<last){
 38.         printf("\n asdlkf");
 39.         int mid= (first + last )/2;
 40.         mergesort(a,first,mid);
 41.         mergesort(a,mid+1,last);
 42.         merge(a,first,mid,last);
 43.        
 44.     }
 45. }
 46. int main(){
 47.     int a[n],i;
 48.     for(i=0;i<n;i++){
 49.         printf("\n Nhap phan tu thu %d: ",i+1);
 50.         scanf("%d",&a[i]);
 51.     }
 52.     printf("\n Bat dau sap xep");
 53.     mergesort(a,0,n-1);
 54.     printf("\n Ket thuc sap xep");
 55.     for(i=0;i<n;i++)
 56.     printf("\n a[%d] = %d ",i,a[i]);
 57.     getch();
 58.     return 0;
 59. }