Em lập trình vẽ đường thẳng theo thuật toán midpoint! Với các góc m>1 và 0<m<1 thì ổn nhưng với các góc khác thì không được tẹo nào! Mọi người giúp em với!! Sau đây là code của em!
C++ Code:
 1. /**
 2.  * @(#)vedt4.java
 3.  *
 4.  *
 5.  * @author
 6.  * @version 1.00 2012/4/19
 7.  */
 8.  
 9.  
 10. import javax.swing.JPanel;
 11. import java.awt.*;
 12. import java.awt.event.*;
 13. import java.awt.Graphics;
 14. import javax.swing.JFrame;
 15.  
 16. public class vedt4 extends javax.swing.JFrame //implements MouseListener, MouseMotionListener
 17. {
 18.  
 19.     public vedt4() {
 20.     }
 21.    
 22.     public static void main(String args[]) throws Exception
 23.     {
 24.         JFrame f = new JFrame("Draw a Red Line");
 25.         f.setSize(300, 300);
 26.         f.setLocation(300, 300);
 27.         f.setResizable(false);
 28.         JPanel p = new JPanel()
 29.         {
 30.             Point pointStart = null;
 31.             Point pointEnd   = null;
 32.             {
 33.                 addMouseListener(new MouseAdapter()
 34.                 {
 35.                     public void mousePressed(MouseEvent e)
 36.                     {
 37.                         pointStart = e.getPoint();
 38.                     }
 39.    
 40.                     public void mouseReleased(MouseEvent e)
 41.                     {
 42.                         pointStart = null;
 43.                     }
 44.                
 45.                 });
 46.                 addMouseMotionListener(new MouseMotionAdapter()
 47.                 {
 48.                     public void mouseMoved(MouseEvent e)
 49.                     {
 50.                         pointEnd = e.getPoint();
 51.                     }
 52.    
 53.                     public void mouseDragged(MouseEvent e)
 54.                     {
 55.                         pointEnd = e.getPoint();
 56.                         repaint();
 57.                     }
 58.                    
 59.                 });
 60.             }
 61.             public void paint(Graphics g)
 62.             {
 63.                 super.paint(g);
 64.                 if (pointStart != null)
 65.                 {
 66.                     g.setColor(Color.RED);
 67.                     //g.drawLine(pointStart.x, pointStart.y, pointEnd.x, pointEnd.y);
 68.                     int x1 = pointStart.x;
 69.                     int y1 = pointStart.y;
 70.                     int x2 = pointEnd.x;
 71.                     int y2 = pointEnd.y;
 72.                    
 73.                
 74.                     int A;
 75.                     int B;
 76.                
 77.                     int p;
 78.                    
 79.                    
 80.                     if(x1 == x2)
 81.                     {
 82.                         if(y1 <= y2)
 83.                             for (int i = y1; i < y2; i++)
 84.                                  g.drawLine(x1, i, x2, i);
 85.                         else
 86.                           for(int i = y2; i < y1; i++)
 87.                               g.drawLine(x1, i, x2, i);
 88.                     }
 89.                     else
 90.                     {
 91.                         if(y1 == y2)
 92.                       {
 93.                           if(x1 <= x2)
 94.                           {
 95.                               for(int i = x1; i < x2; i++)
 96.                                   g.drawLine(i, y1, i, y2);
 97.                           }
 98.                           else
 99.                               for(int i = x2; i < x1; i++)
 100.                                   g.drawLine(i, y1, i, y2);
 101.                       }
 102.                       else
 103.                       {
 104.                         if(x1 > x2)
 105.                         {
 106.                             int tmpx = x1;
 107.                             x1 = x2;
 108.                             x2 = tmpx;
 109.                             int tmpy = y1;
 110.                             y1 = y2;
 111.                             y2 = tmpy;
 112.                         }
 113.                         A = y2 - y1;
 114.                         B = -(x2 - x1);
 115.                         p = A + B/2;
 116.                         float m = (float) (y2 - y1)/(x2 - x1);
 117.                         int x,y;
 118.                         if(0< m && 1>= m)
 119.                         {
 120.                             x = x1;
 121.                             y = y1;
 122.                            
 123.                             while(x <= x2)
 124.                             {
 125.                                 if(p < 0)
 126.                                 {
 127.                                     p = p + A;
 128.                                 }
 129.                                 else
 130.                                 {
 131.                                     p = p + A + B;
 132.                                     y++;
 133.                                 }
 134.                                 g.drawLine(x, y, x, y);
 135.                                 x++;
 136.                             }
 137.                         }
 138.                         else
 139.                         {
 140.                             if(m>1)
 141.                             {
 142.                                 int tmp = x1;x1=y1;y1=tmp;  
 143.                                     tmp = x2;x2=y2;y2=tmp;
 144.                                  A = y2 - y1;
 145.                                  B = - (x2 - x1);
 146.                                  p = A + B/2;
 147.                                
 148.                                 if(x1 > x2)
 149.                                 {
 150.                                     tmp = x1;
 151.                                     x1 = x2;
 152.                                     x2 = tmp;
 153.                                     tmp = y1;
 154.                                     y1 = y2;
 155.                                     y2 = tmp;
 156.                                 }
 157.                                 y = y1;
 158.                                 x = x1;
 159.                                
 160.                                 while(x <= x2)
 161.                                 {
 162.                                     if(p < 0)
 163.                                     {
 164.                                         p = p + A;
 165.                                     }
 166.                                     else
 167.                                     {
 168.                                         p = p + A + B;
 169.                                         y++;
 170.                                     }
 171.                                     g.drawLine(y, x, y, x);
 172.                                     x++;
 173.                                    
 174.                                 }
 175.                             }
 176.                             /*else
 177.                             {
 178.                                 if(0 > m && m >= -1)
 179.                                 {
 180.                                     y = y1;
 181.                                     x = x1;
 182.                                    
 183.                                     while(x <= x2)
 184.                                     {
 185.                                         if(p < 0)
 186.                                         {
 187.                                             p = p + A;
 188.                                         }
 189.                                         else
 190.                                         {
 191.                                             p = p + A + B;
 192.                                             y--;
 193.                                         }
 194.                                         g.drawLine(x, y, x, y);
 195.                                         x++;
 196.                                        
 197.                                     }
 198.                                 }
 199.                                 else
 200.                            
 201.                                 {
 202.                                     if(m<-1)
 203.                                     {
 204.                                         int tmp = x1;
 205.                                         x1 = y1;
 206.                                         y1 = tmp;
 207.                                         tmp = x2;
 208.                                         x2 = y2;
 209.                                         y2 = tmp;
 210.                                         A = y2 - y1;
 211.                                         B = -(x2 - x1);
 212.                                         p = A + B/2;
 213.                                         if(x1 > x2)
 214.                                         {
 215.                                             tmp = x1;
 216.                                             x1 = x2;
 217.                                             x2 = tmp;
 218.                                             tmp = y1;
 219.                                             y1 = y2;
 220.                                             y2 = tmp;
 221.                                         }
 222.                                        
 223.                                         y = y1;
 224.                                         x = x1;
 225.                                        
 226.                                         while(x <= x2)
 227.                                         {
 228.                                             if(p < 0)
 229.                                             {
 230.                                                 p = p + A;
 231.                                             }
 232.                                             else
 233.                                             {
 234.                                                 p = p + A + B;
 235.                                                 y--;
 236.                                             }
 237.                                             g.drawLine(y, x, y, x);
 238.                                             x++;
 239.                                            
 240.                                         }
 241.                                     }
 242.                                 }
 243.                             }*/
 244.                         }                      
 245.                     }
 246.                 }
 247.             }
 248.             }
 249.         };
 250.    
 251.     f.add(p);
 252.     f.setVisible(true);
 253. }
 254.    
 255. }

Phần em đánh dấu là phần đó bị lỗi đấy ạ, Em không biết phải sửa làm sao cho đúng cả! Mong anh chị giúp em với ạ!